BiotechTTA 3 3 FF3

BiotechTTA 3 3 FF3 - Pécs Miklós A biotechológia természettudományi alapjai 3.3 Génátvitel vektorokkal BME Alkalmazott Biotechnológia és

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Pécs Miklós: A biotechológia természettudományi alapjai 3.3 Génátvitel vektorokkal BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 1 III/3. Gének átvitele vektorokkal Vektor : (molekuláris) biológiai rendszer, amely képes új/ide- gen genetikai információt bejuttatni egy sejtbe. Független szaporodásra képes. Fajtái: – Plazmidok (1-10 kb) – Bakteriofágok (10 – 23 kb) – Más vírusok – Mesterséges kromoszómák (~300 kb) 2 Vektorok Más csoportosítás szerint: Klónozó vektorok : csak a gén(ek) bevitelére alkalmas, a ki- íráshoz nem tartalmaz semmit. Expressziós vektorok : a bevinni kívánt gén(ek) mellett a szabályozott kiíráshoz szükséges szakaszokat is tartalmaz- za → Expressziós kazetta /keret: a célgén el ő tt: promóter szakasz, utána: terminátor szakasz. 3 Plazmid vektorok A plazmid vektorok jellemz ő részei: • Replikációs origó – a plazmid DNS duplikációjának kez- d ő pontja, enélkül nem tud sokszorozódni a plazmid • Promóter szakasz- itt indul a kiírás mRNS-re (ld. operon) • Célgén (ek) – ezek által kódolt fehérjét akarjuk el ő állítani a sejttel • Terminátor szakasz – ez zárja le a kiírandó gének sorát. • Marker gén(ek ) – a sikeresen bevitt és m ű köd ő géneket tartalmazó sejtek szelekcióját segítik, pl. antibiotikum re- zisztencia → antibiotikumot tartalmazó tápoldaton csak a plazmidos sejtek növekednek, a többi elpusztul. Pécs Miklós: A biotechológia természettudományi alapjai 3.3 Génátvitel vektorokkal BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 2 4 Plazmid vektorok A plazmid vektorok jellemz ő részei: ori = replikációs origó ampR = ampicillin rezisztencia gén MCS = multiple cutting site = (több- féleképpen) felvágható szakasz = itt lehet felnyitni a gy ű r ű t, és beilleszte- ni amit akarunk. 5 „Ragadós” végek 1. Az átvinni kívánt gén izolálása: a hordozó sejt DNS- ének feldarabolása, a keresett gén izolálása 2. Beépítés a plazmid DNS-be. „Szabás-varrás” Kell hoz- zá olló és ragasztó....
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Page1 / 7

BiotechTTA 3 3 FF3 - Pécs Miklós A biotechológia természettudományi alapjai 3.3 Génátvitel vektorokkal BME Alkalmazott Biotechnológia és

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online