BiotechTTA 3 3 FF6

BiotechTTA 3 3 FF6 - Pcs Mikls A biotecholgia...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechológia természettudományi alapjai 3.3 Génátvitel vektorokkal BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 1 III/3. Gének átvitele vektorokkal Vektor : (molekuláris) biológiai rendszer, amely képes új/ide- gen genetikai információt bejuttatni egy sejtbe. Független szaporodásra képes. Fajtái: – Plazmidok (1-10 kb) – Bakteriofágok (10 – 23 kb) – Más vírusok – Mesterséges kromoszómák (~300 kb) 2 Vektorok Más csoportosítás szerint: Klónozó vektorok : csak a gén(ek) bevitelére alkalmas, a ki- íráshoz nem tartalmaz semmit. Expressziós vektorok : a bevinni kívánt gén(ek) mellett a szabályozott kiíráshoz szükséges szakaszokat is tartalmaz- za Expressziós kazetta /keret: a célgén el ő tt: promóter szakasz, utána: terminátor szakasz. 3 Plazmid vektorok A plazmid vektorok jellemz ő részei: • Replikációs origó – a plazmid DNS duplikációjának kez- d ő pontja, enélkül nem tud sokszorozódni a plazmid • Promóter szakasz - itt indul a kiírás mRNS-re (ld. operon) • Célgén (ek) – ezek által kódolt fehérjét akarjuk el ő állítani a sejttel • Terminátor szakasz – ez zárja le a kiírandó gének sorát. • Marker gén(ek ) – a sikeresen bevitt és m ű köd ő géneket tartalmazó sejtek szelekcióját segítik, pl. antibiotikum re- zisztencia antibiotikumot tartalmazó tápoldaton csak a plazmidos sejtek növekednek, a többi elpusztul. 4 Plazmid vektorok A plazmid vektorok jellemz ő részei: ori = replikációs origó ampR = ampicillin rezisztencia gén MCS = multiple cutting site = (több- féleképpen) felvágható szakasz = itt lehet felnyitni a gy ű r ű t, és beilleszte- ni amit akarunk. 5 „Ragadós” végek 1. Az átvinni kívánt gén izolálása: a hordozó sejt DNS- ének feldarabolása, a keresett gén izolálása 2. Beépítés a plazmid DNS-be. „Szabás-varrás” Kell hoz- zá olló és ragasztó. „Olló:” enzimek, restrikciós endonukleázok. A kett
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

BiotechTTA 3 3 FF6 - Pcs Mikls A biotecholgia...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online