{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BiotechTTA 4 1 FF3

BiotechTTA 4 1 FF3 - Pcs Mikls A biotechnolgia...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 4.1. Másodlagos anyagseretermékek el ő állítása BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 1 4. GÉNMANIPULÁLT MIKRO- ORGANIZMUSOK A biotechnológiai ipar termékei: – Els ő dleges anyagcseretermékek Amelyek bioszintézise közvetlenül kapcsolódik a sejt energiatermeléséhez, vagy növekedéséhez Másodlagos anyagcseretermékek Amelyek bioszintézise nem kapcsolódik a sejt energia- termeléséhez, vagy növekedéséhez, csak kedvez ő tlen körülmények (pl. tápanyaghiány) hatására indul be. A termék molekulának nincs közvetlen haszna. Fehérjék, amelyeket a sejt eredeti genomja nem tartal- maz, máshonnan bevitt gén(ek) termékei. 2 ELS Ő DLEGES ANYAGCSERETERMÉK: TRIPTOFÁN Bioszintézis : szénhidrátokból sok lépéssel. A japánok oldották meg Corynebacterium és Brevibacterium törzsekkel Anyagcsere-mérnöki szelekció: Auxotrófiák: Phe - , Tyr - , Rezisztencia: 5-Me-Trp r 3 4.1. MÁSODLAGOS ANYAGCSERE- TERMÉKEK: AZ ANTIBIOTIKUMOK = Mikroorganizmusok által termelt szekunder metabolitok , me- lyek más mikroorganizmusokat elpusztítanak vagy gátolják fejl ő - désüket. Alkalmazásuk: Humán gyógyászat: mikrobiális fert ő zések gyógyítására (a haté- kony koncentrációban az emberi szervezetet ne károsítsa) Rákellenes antibiotikumok: citosztatikus hatásúak, a kemoterá- pia eszközei Állatgyógyászat Állattenyésztésben: takarmány-adalékként
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 4.1. Másodlagos anyagseretermékek el ő állítása BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 2 4 Egy kis történelem 1889 - antibiózis szimbiózis (Viullemin) 1912 - Salvarsan, szerves arzén származék, vérbaj ellen, (Ehrlich-Hata) 1936 - Szulfonamidok (p-amino-szulfonsav-amidok), Domagk 1929 - penicillin észlelése, Fleming
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

BiotechTTA 4 1 FF3 - Pcs Mikls A biotechnolgia...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online