BiotechTTA 4 3 FF3

BiotechTTA 4 3 FF3 - Pécs Miklós A biotechnológia...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 4.3. Fehérjék el ő állítása génmanipulált mikroorganizmusokkal BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 1 4.3. FEHÉRJÉK EL Ő ÁLLÍTÁSA GÉNMANI- PULÁLT MIKROORGANIZMUSOKKAL A biotechnológiai ipar termékei: – Els ő dleges anyagcseretermékek – Másodlagos anyagcseretermékek – FEHÉRJÉK , amelyeket a sejt eredeti genomja nem tar- talmaz, máshonnan bevitt gén terméke. 2 1. Inzulin Nélkülözhetetlen a cukorbetegek számára. Diabetes: cukor anyagcsere zavar, mege- melkedik a vércukorszint. Inzulin: kettős peptidlánc, per os nem ad- ható, mert lebomlana b injekció, vagy in- halálás 3 Inzulin szerkezete Két aminosavláncból áll (21 + 30 aminosav), amelyeket két diszulfid híd köt össze és egy stabilizál. A humán, marha és sertés inzulin között csak néhány aminosav a különbség: Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 4.3. Fehérjék el ő állítása génmanipulált mikroorganizmusokkal BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 2 4 Az inzulin bioszintézise Az inzulin egy fehérjeláncként keletkezik (pre-pro-Arg inzulin), ebb ő l három hasítással és két Arg eltávolításával alakul ki a szerkezete. 5 AZ INZULIN EL Ő ÁLLÍTÁSA 1. Kémiai szintézis aminosavakból 2. Kivonás sertés hasnyálmirigyb ő l és átalakítás humán inzu- linná 3. Fermentáció génmanipulált mikroorganizmusokkal – Az A és B lánc termelése külön-külön E. coli- val, majd összekapcsolás – pro-inzulin fermentációja E. coli- val, majd átalakítása – Pre-pro-inzulin fermentációja E. coli- val, hasítások – Pro-inzulin fermentáció S. cerevisiae- vel, láncvégi AS csere 6 Kivonás hasnyálmirigyb ő l - átalakítás A klasszikus eljárás. Vágóhidakon összegy ű jtött hasnyálmirigy- b ő l extrahálják az sertés inzulint. – Nincs elég bel ő le – Az egy aminosav különbség allergiát okozhat Ezért inkább átalakítják, lecserélik a láncvégi alanint. A tripszin szintén a hasnyálmirigyb ő l nyerhet ő peptidáz, ami a bázikus aminosavak (Arg, Lys) melletti peptidkötést bontja b lecsípi a láncvégi alanint....
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Page1 / 9

BiotechTTA 4 3 FF3 - Pécs Miklós A biotechnológia...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online