BiotechTTA 5 1 FF6

BiotechTTA 5 1 FF6 - Pcs Mikls A biotechnolgia termszettudomnyi alapjai 5.1 llati sejttenyszts Bevezets SEJT S SZVETTENYSZTS 5.1 llati sejtek

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 5.1. Állati sejttenyésztés BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 1 SEJT- ÉS SZÖVETTENYÉSZTÉS 5.1. Állati sejtek tenyésztése 2 Bevezetés Az él ő lények hierarchikus szervez ő dése: Sejt Szövet Szerv Szervrendszer Egyedfejl ő dés: embrionális ő ssejt differenciálódott sejtek 3 Történeti áttekintés 1830 Schleiden-Schwann: kidolgozták a sejtelméletet , mi- szerint minden él ő lény sejtekb ő l áll 1855 Wirchow: minden sejt sejtb ő l lesz (omnis cellula e cellu- la) 1885 Roux embrionális (madár) sejtek in vitro fenntartása 1967 Van Wezel: a mikrokarrieres sejttenyésztés 1970 rekombináns DNS technika alkalmazása állati sejteknél 1975 Köhler-Milstein: hibridóma sejt el ő állítása és mono- lonális antitestek (immunfehérjék) termelése 4 A tenyésztés alapjai Sejttenyésztés : diszpergált sejtek fenntartása in vitro kö- rülmények között. Szövettenyésztés : a szövet fenntartását jelenti oly módon, mely lehet ő vé teszi a sejtek differenciálódását ill. a struktú- ra és/vagy funkció meg ő rzését. 5 Állati sejt/szövettenyésztés Egészen más, mint a mikroorganizmusok tenyésztése. A sejtvonalak egy része csak felülethez kötve növekszik (monolayer, kontakt gátlás) speciális tenyészt ő edények Van néhány, ami szuszpenzióban is szaporodik (CHO, BHK, VeRo, HeLa), mint a mikrobák fermentorszer ű ké- szülékek. Általában eml ő s sejteket tenyésztenek, de el ő fordul madár és rovar sejtek tenyésztése is. 6 Tenyészetek növekedése
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 5.1. Állati sejttenyésztés BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 2 7 A sejttenyésztés jelent ő sége • Kutatás: az állati sejtekre jellemz ő biokémiai utak, kü- lönböz ő sejtszint ű szabályozások • Rekombináns fehérjék el ő állítására (pl. interferonok, növekedési hormonok, stb.) • Monoklonális ellenanyag termeltetésére (hibridóma sejtekkel • Vírusok szaporítására vakcinagyártás céljából • állatkísérletek kiegészítése, részleges helyettesítése 8 A fenntartás korlátja A gerincesek legtöbb sejtje csak korlátozott számban osz-
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Page1 / 5

BiotechTTA 5 1 FF6 - Pcs Mikls A biotechnolgia termszettudomnyi alapjai 5.1 llati sejttenyszts Bevezets SEJT S SZVETTENYSZTS 5.1 llati sejtek

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online