BiotechTTA 6 FF3

BiotechTTA 6 FF3 - Pcs Mikls A biotechnolgia...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 6. Növényi biotechnológia BME Alkalmazott biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 1 6. Növényi biotechnológia 6.1 Növényi szövettenyésztés Biológiai, biokémiai kutatás Vegetatív mikroszaporítás Szekunder metabolitok el ő állítása (gyógyszerek, pigmentek, alkaloidok, szteroidok) GM növények el ő állítása A szövettenyésztés el ő nyei: – független: éghajlattól, kortól, betegségt ő l – termelés ellen ő rizhet ő : pl. Kábítószereknél – olcsóbb lehet: verseny a technológiák között. 2 Alapfogalmak, módszerek • Explantátum – merisztéma • MS táptalaj • Kallusztenyészet • Szuszpenziós tenyészet • Protoplaszt tenyészet • Növényregenerálás 3 EXPLANTÁTUMOK • A fiatal növény kedve- z ő bb, azonban ha túl kicsit vágunk annak nagy lesz a mortalitása. • Optimális méret: 2 mm • Növekedési polaritást mutat • Levél, gyökér, merisz- téma
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 6. Növényi biotechnológia BME Alkalmazott biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 2 4 Merisztéma • Osztódó szövetek • Hajtáson vagy gyökéren az ábrán pontokkal jelölt helye- ken találhatók • Merisztémából a növény re- generálható • Mikroszaporításhoz használ- ják 5 KALLUSZTENYÉSZET • Dedifferenciálódott (totipotens) sejtek • MS tápközeg + auxinok, citokininek 6 KALLUSZTENYÉSZET
Background image of page 2
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 6. Növényi biotechnológia BME Alkalmazott biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 3 7 Szuszpenziós tenyészet Rendszerint nem különálló sejtek, hanem sejtcsomók El ő állítása kallusz tenyészetb ő l – centrifugával 50 rpm-el (=ülepítés) – kis mennyiség ű sejtfalbontó enzim + szorbit – Auxinos MS tápközegben – megvilágítás 16 órán át 1000 lux- szal 25-29 °C-on Gyorsabban n ő , ezért 2 hetente szubkultúrás átoltás szükséges 8 PROTOPLASZT TENYÉSZET • enzimes sejtfal lebontás (celluláz, pektináz) és/vagy mechanikus ron- csolás • nagy ozmózisnyomás (szaharóz, mannitol) beállítása • nagyon érzékeny ozmotikus és mechanikai hatásokra • osztódásra, szaporodásra képes • a sejtfal újraszintézise kiváltható kallusszá alakul teljes növény 9 TENYÉSZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK • H ő mérséklet: 15-32 °C, befolyásolja a szaporodási sebességet • Gázösszetétel: néha 1-5 % CO 2 , etilén • Páratartalom: magas, az edényeken belül ~100% • Aktív szén: gyökérképz ő dést el ő segíti • A megvilágítás er ő ssége: 1000 – 4000 lux • A fény színe/hullámhossza befolyásolja a növény fejl ő - dését: a kék fény a hajtás, a vörös fény a gyökérzet fej- l ő dését segíti el ő • A világos – sötét periódusok hossza is befolyásoló té- nyez ő
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 6. Növényi biotechnológia
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Page1 / 14

BiotechTTA 6 FF3 - Pcs Mikls A biotechnolgia...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online