BiotechTTA 7 FF3

BiotechTTA 7 FF3 - Pécs Miklós: A biotechnológia...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 7. Polimeráz láncreakció (PCR) BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 7. POLIMERÁZ LÁNCREAKCIÓ (PCR) 2 = a DNS in vitro sokszorosítása A DNS lemásolása enzimesen n-szer: 2 n kópia keletkezik → ciklikus m ű ködés K. Mullis 1983 (Nobel-díj: 1993) Csak egy rövid szakaszt (~10 kb) tud sokszorosítani. A DNS „olvadása”: magas h ő mérsékleten (90 - 95 fok) a kett ő s szálú DNS szálai szétválnak (a hidrogén-kötések a bázisok között elengednek) 3 Mire alkalmas a PCR? Parányi mennyiség ű DNS vizsgálatára. h Személyazonosítás: „genetikai ujjlenyomat”, a két DNS mintát azonos módon feldarabolják (RE) és a darabokat sokszorosítják. Minél több azonos darabot találnak, annál biztosabb az azonosság. (B ű nügyi, apasági vizsgálatok) h Örökletes, genetikai betegségek, mutációk kimutatá- sa h Fert ő z ő betegségek kimutatása (a baktériumok, víru-...
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Page1 / 3

BiotechTTA 7 FF3 - Pécs Miklós: A biotechnológia...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online