{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BiotechTTA 7 FF3

BiotechTTA 7 FF3 - Pcs Mikls A biotechnolgia...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 7. Polimeráz láncreakció (PCR) BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 7. POLIMERÁZ LÁNCREAKCIÓ (PCR) 2 = a DNS in vitro sokszorosítása A DNS lemásolása enzimesen n-szer: 2 n kópia keletkezik ciklikus m ű ködés K. Mullis 1983 (Nobel-díj: 1993) Csak egy rövid szakaszt (~10 kb) tud sokszorosítani. A DNS „olvadása”: magas h ő mérsékleten (90 - 95 fok) a kett ő s szálú DNS szálai szétválnak (a hidrogén-kötések a bázisok között elengednek) 3 Mire alkalmas a PCR? Parányi mennyiség ű DNS vizsgálatára. head2right Személyazonosítás: „genetikai ujjlenyomat”, a két DNS mintát azonos módon feldarabolják (RE) és a darabokat sokszorosítják. Minél több azonos darabot találnak, annál biztosabb az azonosság. (B ű nügyi, apasági vizsgálatok) head2right Örökletes, genetikai betegségek, mutációk kimutatá- sa head2right Fert ő z ő betegségek kimutatása (a baktériumok, víru- sok kimutatása nagyon korai stádiumban) head2right Ő si DNS vizsgálata (mamut, fáraók, Ötzi)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

BiotechTTA 7 FF3 - Pcs Mikls A biotechnolgia...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online