BiotechTTA 63 FF3

BiotechTTA 63 FF3 - Pécs Miklós A biotechnológia...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 6.3. Biopeszticidek BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 6.3 BIOPESZTICIDEK 2 A biopeszticidekr ő l … Az ember a környezete tudatos védelmére nem ügyelt megfelel ő en. Ehhez hozzájárult a kemikáliák nagymérték ű alkalmazása pl. DDT (diklór-difenil-triklór-etán) Alternatívák keresése Biológiai rovarírtó szerek megjelenése: BIOPESZTICIDEK 3 A biopeszticidekr ő l … Definíció szerint a biopeszticidek olyan természetes ere- det ű anyagok, melyeket állatokból, növényekb ő l, bakté- riumokból vonnak ki különböz ő módszerekkel. El ő nyeik: h Természetüknél fogva kevésbé toxikusak h Csak a célkártev ő kre hatnak h Kisebb mennyiségben fejtik ki hatásukat h Gyorsan bomlanak Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 6.3. Biopeszticidek BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 2 4 A biopeszticidekr ő l … A biopeszticidek csoportosítása: h Biokémiai kártev ő irtók: él ő lényekb ő l kinyert, természetes eredet ű anya- gok, pl: növényi hormonok, kivonatok, feromonok...
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Page1 / 6

BiotechTTA 63 FF3 - Pécs Miklós A biotechnológia...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online