BiotechTTA 63 FF6

BiotechTTA 63 FF6 - Pcs Mikls A biotechnolgia...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 6.3. Biopeszticidek BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 6.3 BIOPESZTICIDEK 2 A biopeszticidekr ő l … Az ember a környezete tudatos védelmére nem ügyelt megfelel ő en. Ehhez hozzájárult a kemikáliák nagymérték ű alkalmazása pl. DDT (diklór-difenil-triklór-etán) Alternatívák keresése Biológiai rovarírtó szerek megjelenése: BIOPESZTICIDEK 3 A biopeszticidekr ő l … Definíció szerint a biopeszticidek olyan természetes ere- det ű anyagok, melyeket állatokból, növényekb ő l, bakté- riumokból vonnak ki különböz ő módszerekkel. El ő nyeik: h Természetüknél fogva kevésbé toxikusak h Csak a célkártev ő kre hatnak h Kisebb mennyiségben fejtik ki hatásukat h Gyorsan bomlanak 4 A biopeszticidekr ő l … A biopeszticidek csoportosítása: h Biokémiai kártev ő irtók: él ő lényekb ő l kinyert, természetes eredet ű anya- gok, pl: növényi hormonok, kivonatok, feromonok Ezeket kipermetezik. h
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

BiotechTTA 63 FF6 - Pcs Mikls A biotechnolgia...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online