{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Követelmények2011

Követelmények2011...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Követelmények a Biotechnológia természettudományi alapjai (BMEVEMBMN02) tárgy teljesítéséhez 1. A tárgy félévközi számonkérés ű , a számonkérés írásban, zárthelyi dolgozatok megírásával történik. A zárthelyik száma három, egyenletesen elosztva a félév során. Ha tanítási szünet nem jön közbe, akkor az 5., a 9. és az utolsó oktatási hé- ten, az el ő adás idejében, annak elején kerülnek megírásra. A 2011 évben a ZHk id ő pontja: március 0?, április 1?, május 0?. 2. A ZH-k három kifejtend ő kérdésb ő l állnak (nem teszt), megválaszolásukkal összesen 30 pontot lehet szerezni. A teljesítés feltétele 30 %, azaz 9 pont, ez érdemjegyben 1,5-et jelent. A pontszámokat egy algoritmus számítja át érdemjegyre, amit egy tizedes pontossággal adunk meg, és így függesztjük ki a hirdet ő táblára (F épület, FE földszint), illetve feltöltjük a tananyagok mellé a hálózatra. Minden zárthelyit egyszer lehet pótolni, ha ez sem sikerült, akkor IV jelleggel javítani. Akinek a javítási héten kell pót/IV zárthelyit írnia, azt a Neptun
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online