106-20092-MT2 - mama“ c1; .13 1mm.) Fifi-f." A...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mama“ c1; .13 1mm.) Fifi-f." A Intmilic Win:- has :1 mum: wuss 5|:n:IEI:II:| E mm on a 911:. TI:: win: [5 :35 5111 Ian; and caries: a cflrrEIIl DH :5. mun; i15 InnHrh. I'ht'. turn bar (1' chars: {n.n'irr: p:r unit vale-me isiklflflm". Th: infirm.“ at mar-ml Entrgylilhin le 1uriru: us a furxt'lzln nfiinu: :13 given in It": “332. 'I'ilku: [L'lera'L L'harglfl = LIE: L'EI'HC . 1.1] [I | ply] {tllzulutu IJ'.-:' misri'r'ily uf um win: malarial. 51M“ =I1fli- : ii TL”? Jllarg 5|". 4'51. 3’f'I-FL’1 Marl: A =£fym_ém1r____ Eff-55- ¢?u-rn-FF5 Ell-fl. (0.1?! ufi‘fiz =3H=Iaf111 hi?” '3 1.7:; f: E I”: I'D -r'r1. [th :7 FILE] Cillfllll-flll L'1I: mngnlmc'c nt' 111:: cicmlu firm pndum! inside |]1¢'.1'Lr|:_ E = H ' M . - ,5 , — 1 will; a. : '- ,—_.E_F :LIEHJ U=1 = we Ira-“1'5- T J 371-. {.Ih'ffir AI“; E El. _ = if firm 1,: E F i b, E __ 1? = «m A“. E {Emu J{:.1r.>cm .355“ I'm '3 ‘3'" {c}- I'-' 1315] Hill'r' king Iimi an fill—“Eran Lfllfl: [L'll'l'lr'lll :Iwm'ficjiu I:a'.'-:'| th: Icng'h d :L: wnn'i' L9 _ ‘ .- _ F _ 3 d — —— _ [15 M. if m Hill: I L9,; If .- 3 : 5' _3’___ = 3.1 I “:1 5 first)? #5:;‘3 513.5 x'fi' is] _____ : J— mwj '“r’s "' “3'45”??? 5- 3:! Phys 1GB Secnnchhdmrm Emmiratichn Paar-3 Saturday: Maya, 2014] ELL-F'iw-nf 4r:n_ PHUHIIJH 11,“:3 points}: In III: :'_i1'tn- H4" rircuh. r.|-'u' hnttc'ry in iflml win:n:1:n:1:r:1:|lr1:fiis.tam:n:.".'r'irl1 swim: 5" ' If |.'I|.'|'i.'|:|-. anvil-:11 ..-2 'Is |.'|.'§."‘il.lll l'fir fl I'IrII: l.l'||.|.'l'.'-\'J|. bul'l'li'iumJj- lung I-iJr I'll-z: L'AIHILfiIL'rh [fl lawman: full}; Eu'inrhfi': L5 than clam] [S'ITiIL'J] 5'. rmulm'i firm-rd} 1ndth tugc'rziltn-rc: hugin In I'iIu-I'gu. l .E [1:3 H- [,IIH} Furs: It": irLiu'uI tun-2n: :hrngJ'. :hu baricn-‘gusl ilflur $W.I-:;|1 15, ':fi Elnficd. fllcrllrJJ'. 11-5-1 IT'an Tbtaram. {a 4-H: fad-1;:- ‘HMf r'dni'lu-zl'is 4L; EMHL-EFH; Jig ffl-fl-fl. asks-far- P.4d 4-3”. flit—FfiIH: 4"”2 *a'fifl:i—Fr;l'=fl Eamusqz J-Ln. Lflaffi-Fth"é—-fi"' f4. ##1#ng sf: uLPmJ-Fmeg Cr Immautir-Liff-a; I H: J Giff-fur .5: J'_:; [rig-3.; u' 1";- n£r+q;'.q_ If; =_E_am_m=r- (turgid? m1 [4 11:51 [find In: stung—mm Ell'mnl Lhrflupl! [Ina Era-115mm Elam.- fin: aft-rt mini 5. is. HEEL - l .I' 1 -' 1- EEE Flam-1E I = = a, xra 5? “L a“: 0+ in 1459 (If: [Efl pub Min flu-ring hum chm-l For a. lung dim. with 5". [5 apemd lgain nl 15m: r - I'-. Uhlnirl- Lh': unpmuaim Fcr Ha.- cumtnt thruugh "1|:- Iii-3'51. n11 ifilflr an :I fhflE'EI'II': {If 1ill1C- _.+l,r I .51- {HI . _. m; i EH} Hm flag—FRI-Efi‘fl a; qua: 5L “Mme fifihfi'fll Hm E ‘ “3 ’ if - J ‘Td J'Hru r * “FEM I 1 I? gEE: I'FT'IE‘ ILH:" Iii-5 Tl: E, L: LIL E 1. 13' [TL-.mfnus :«J' :5 finale-a; J __$ 1 g haw” mi; rs. Mint“)! REL: magi-5mg -: 1.3553119 5= .-|;-'ra t] it W5” 1 TIL-um. are .1. a_*,_ Trfifizfl-é JTrK-E' it; . 4: 1-1 + J??? 1% {1 Int: Ilia [Lf1:(flux.l'fi A‘J'fl‘ 1-" I": :{fiflmffl}fl [d] {F p13].|5._|_|_h1:ir;5.|fl1| much 5': is MIL-rum [: =I'3LIwE'm'. :3 the ram :1'. I.Ir'|:i-:|. :IJI: :ncrgy itamfiin 1h: :npnfllu: I:r.' mm'ilano: Cziidl'flrlm-Irlg? _ i. = — ill I E: a Th1 red-e £2.45 mfil'bfi 1‘15”. Efliffl r741]: "It-fl J F: C1. LI: J dict-read: P1 ’31 34 iii-“Mm”; : — EL; :4; R a #L if ii 5 J“ ‘ :F[+J=_.__. ——-')=—'—-_ l. .1 .55.: .25? 53% nit g Ffémfi‘} xrs'u EH . :-£~—[r_'1‘} t—gjzf w E- A _— Phys =I1‘II3 Secmd Midterm Examina'cicn Page =1- Saturdflyp'dw H, EU'U {3R FHJr-x'm 9% : -53; fl '5: PHflBLEh-I fit] (15 Ininm .5. patch: mm charge 1-5 :IIIJ -_| :155 Ir.- u-uml: i.lL n uninnn Inlenuflc: Eitlll E“: Edi: A: [iI'lZ-l: Inf}, llll'.‘ fulfil-HE'S .Lpqu :5. 1-,: and i3 Ir'cicc'lty mum: Lies tha: .T:u|-1:|.'LT dim-1rd u: an u:|_::|£ {If 3-)“ will: magnum In the :E-kaib :22 5.1::er In 11'": figurc. m .- LIL-2| dull: r. 1'E1r-. rALILiL‘ILt Ei-Dfliflri =1: A-l‘iit-i an x=J [pt-in: I‘iu. Expmbh gnur ans-uremia [mus LII Tt. r.I.r.'|. 15... ilnc! Hui-2:15.131)": nfi#2.5inlfl"=l'£1 [a] an p15: r-iud um rim: 3 I = fl:_———=_._ in" Am: J L9: Ha [L1] 15 put Hml Il-n: dIEIBFE-L'fl'. '5' drift. 1: 33:35; = t i ._—._ 3— = 4"?— ___._. a I it JIT 3 Elf-EH: {c1 [5 pm t-ind Eh: “'qu Lira-J: hythc mgr-nu: fieldun 1hc1rm1icln: dun' ng llr: :imcirurr-«ul I. _ _..'-, J: _} {he Wagnfi-fl'fi .lrfsrC-E FIE-:lfill} .‘IJ aw "lfinmflfhmnfl'ml— "It-:2- +h-E 'Ffi-“H-Eflftji 'IMfsq1Lonfi End Um—E—anl a- HEECE. H" {fa-1.5 fir: Marie.- 54 "Hum mm? wharf-t. F‘E-__-,-: 1m; {Errand Hidmlm‘EHJI-nmzticn Farm 5 Saturday. MEI? EL .3310 I'RDII [.Ehl' [-HI {:5 paints}: Th: dusted limp LII-:3qu in (In: figun: IEES in 111: .Ly-plan: unfi mmisu of a swim-zircular particm :If nIrlius R and II hI-‘ilisht L-nrlimml ||.'I"_:ill Hf. Tllrln'TI :2 nirmd al'nllt ‘hc. r-nsin Ihnl Isci along I: sLmIgt-i Emma |.II.'Ii[-=.:-TITI magnetic fislll If mgniwdu H is pie-aunt :L'uug the: Emmi-H1: punk camera! I; swarm}; -_-I:'.rII:IJ i.I1 Ihl: ILHJIJ II.- IJfi.‘ lJilL'L'LiLII'J :EIJI-HI itl III:- figurm Expde -_.-':1ur "HRH-Err: i=1 1CIflLi-Dffl.H. 3.31:1 fi'. [1] [[2 pm] II'InIJ, lay ulinrcl :IIEL'EI‘HIiL'I-I'I. :ch magnc:icfnrcr:{rn:_gni1udn andclin-c-Iinn} siding m rllc run-ml gnu-tin" nr |-..- :m-F. in L1: infiffl'fl flu: currt'nl: is :LiIrEuI-l. —-. .3, 1r 4 d' IE: 5. JE “1'5 3 | % fl 5" $2"? df=enf43maabaj a I i“ @d? cfl-F = I {mammal 1, 1' T I III I R fl .i F__ l-EG J- 1:” Edi-5' -aF.r3 (alga-53f} {H I :1 III _| E": -n.'L<' HE E: [h] [1' p13] Fiad 11'": in: magrxlic Imqllr- mung L|l1 I11L' lme at III: il¥‘-"|l|[ H1: currenl i: Elilfihlil. Is his. 1::rqul: limlcd m must FIJiflI. Fug-4;: figurciinL-z: [bu plum.- uf‘ 1'".- figur: or an: of Lht: plan: of flu: figure? .1 —'a "s Era L a” a? ML h Mara fiFIE-‘i‘j 1*- . __1 T_.(TR1IE:)H{5EJ_IJ:IE{_T _ f. 3. 1—5 E5 dint-42d E'Ffi‘ffl—J‘FE l Tam-lat I? M1": +151: Tan-[mu a?! 4M. figure. (:3 [H pa:- Hm mum wait rnual bu: dint. by an filtmaJ tnrqu: 1-: Mat: [1610qu from 5hr. minimum mag-3.- :ricmauucl l.-.!-l|n: n.'-:EI:'.II.uIiuI-. :luwli in |.|1I.= F|_:.=II1-".' “TILL 93a? £11.; {£3 maxrawm Fa-flfirmfi Marge: (fir-Hi .I'E. REF-1'} Mai 1'11: ins-flat film .I'J. HamFm-r', '3: HIM-fix—E'FMHL. :- +LE Walnimnfl. tartar-n+3,- mfiifinrfihh I, IPENLHEI in E :1: Eurrm 1'; “‘31 Thalia” W H?! EI-r‘iIAi-P waM‘) 1... = 5:?“ U3 . 2'” a _ .—33eurelay.-r.11~_~;r'-'E 201 5 LL =dfi‘3=_rk'|3 min-L. F'hgr-s Ifilm? EE-z-and Mc'lErm Exfln’IInfllifl-fl FEE-E E ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course MATH 120 taught by Professor Onurfen during the Spring '12 term at Middle East Technical University.

Page1 / 4

106-20092-MT2 - mama“ c1; .13 1mm.) Fifi-f." A...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online