Chuong 12_Cac thanh phan cua HTTT

ngn ng l ptrnh nh d ch ph n m m ng d ng ph n m m ng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: • Các ph n m m thông d ng trên máy tính cá nhân: Xem phim, nghe nh c, h a, x lý nh, ng d phòng, trò ch , di t virus, ng l a, spyware, các ti n ích h u hành, ... 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 8 I.3.3. Ngu n l c ph n m m • Ví d : Ph n m m s d ng b i h th ng thông tin: • Ph n m m h th ng: là ình giú i s d ng qu n lý, u hành ho ng c a các thi t b ph n c ng, nó gi t b ph n k t n i gi a máy tính và ình ng d ng •H c u hành ( DOS, WIN, LINUX, UNIX,...), ngôn ng l ptrình, ình d ch. Ph n m m ng d ng: • Ph n m m ng d ng : • H s o n th o n, ình l p l ch cá nhân • B ng tính (EXCEL, LOTUS, QuATRO,...) • H qu n tr CSDL: FoxPro, Access, SQL Server, Oracle,... • Ph n m m chuyên d ng: • • • • 11/04/2009 Ngân hàng K toán Qu n tr DN ... Bài gi ng HTTT KT&QL 9 I.3.4. Ngu n l c d li u • V i các h th ng thông tin qu n lý, d li u là thành ph n r t quan tr ng c a ngu n l c d li u a. Khái ni m s d li u (CSDL): s d li u là m t t p h p d li u có t ch c, có liên quan c tr trên các thi t b tr th c p ( t , a t …) có th tho mãn yêu c u khai thác thông tin ng th i c a nhi u i s d ng hay nhi u trình ng d ng v i m c ích khác nhau. Trong CSDL, d li u ph c thu th p, l a ch n và t ch c m t cách khoa h c theo m t mô hình xá nh, t u ki i s d ng có th truy c p m t cách d dàng, thu n ti n và nhanh chóng. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 10 I.3.4. Ngu n l c d li u b. i s d ng CSDL: i dùng cu i: Khai thác CSDL thông qua các ng d ng ho c d a trên H qu n tr CSDL. i l p trình ng d ng: Là i vi t các ình ng d ng cho phé is d ng cu i s d ng CSDL. i qu n tr CSDL (Datab...
View Full Document

This note was uploaded on 04/14/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Rosa during the Spring '11 term at American University - Puerto Rico.

Ask a homework question - tutors are online