Chuong 12_Cac thanh phan cua HTTT

11042009 bi gi ng httt ktql 21 extranet hai m ng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: NTERNET (International Network): M ng c a hàng tri u doanh nghi p, chính ph , các t ch ào t o, các trung tâm nghiên c u và i s d ng. • M ng Internet là m ng c a các m ng và có ph m vi toàn c u, s d ng nhi u lo i n truy n thông khác nhau và cung c p nhi u lo i d ch v trên m ng. • cs d t o nên xa l thông tin nh m h tr cho các ho ng tác nghi p trong kinh doanh, t o quy nh qu n lý, và chi c trong n n kinh t toàn c u. Internet có các ng d ng sau : D ch v nt H i th o trên Internet D ch v WWW (Word Wide Web): 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 19 VAN (Value-Added Network) • Là m ng riêng, qu n lý b i bên th ba cung c p các d ch v chuy n t i thông tin và m ng cho các công ty thuê bao. • Khách hàng không c n ph ào ph n m m và trang thi t b m ng và c chi phí n i m ng 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 20 Intranet • Intranet là m t m ng riêng cho m t doanh nghi p c thi t l p d a trên chu n W eb và truy n thông qua m ng Internet. Intranet giúp chia s thông tin và các ngu n tài nguyên khác c a doanh nghi p. m b o tính duy nh t c a thông tin trong doanh nghi p. • Intranet k t n i nhi u máy tính t i m ng Internet qua m t c ng duy nh t. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 21 Extranet • Hai m ng Intranet liên k t, i thông tin v i nhau c g i là m ng extranet gi a hai doanh nghi p. • Extranet cung c p kh o ra các ng d ng mà các bên c ng tác và khách hàng có th truy nh không dành cho công chúng nói chung. • Extranet (c ) có các kh i ph n c ng ho c ph n m m dù mã hóa thông tin, ki m soát, b o v thông t...
View Full Document

This note was uploaded on 04/14/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Rosa during the Spring '11 term at American University - Puerto Rico.

Ask a homework question - tutors are online