Chuong 12_Cac thanh phan cua HTTT

11042009 bi gi ng httt ktql 29 ph l c nh d ch l cc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nó d li u là h t nhân c a h th ng thông tin? H qu n tr d li c s d ng trong h th ng thông tin v i m ích gì? • Mô t các d ng m ng LAN, WAN, Internet, VAN, Intranet, Extranet • Vì sao nói nâng cao s hi u bi t v cntt trong vi c phát tri n ngu n nhân l c cho h th ng thông tin là m t công vi c quan tr ng? 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 26 Ph l c • Máy tí nt s : Là m t thi t b nh p d li u vào, chuy n d i nh ng d li u này theo các ch l nh và ng d n có s n, xu ã c x lý. M t h th ng máy tính hi ng bao g m: M t b x lý trung tâm (CPU), b nh p, b nh th c p, các thi t b vào, thi t b ra và thi t b liên l c d li u, thông tin có th luân chuy n trongh x lý, th ng máy tính và tr thành d ng thích h t t c các bi ng, hình nh ho c t ng ph i c bi i thành các chu i ký t nh phân 0, 1. Máy tính s thao tác tr c ti p v i chu i ký t nh phân này. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 27 Ph l c •H u hành Là m t trong nh ng ph n m m h th b n, qu n lý t t c các ngu n l c c a h th ng máy tính: • • • • Phân b và s p x p các tài nguyên B trí s d ng tài nguyên Lên l ch trình công vi c Giám sát các ho ng H u hành cung c p m t giao di n mà qua ó i s d ng có th s d c các ngu n l c c a h th ng 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 28 Ph l c • Ngôn ng l p trình • Ngôn ng l p trình s d ng cho kinh doanh ng là ngôn ng l p trình b c cao v i m: Cho phép vi ình b ng t ng bình ng H tr các công c cho phé i dùng cu i phát tri n các ng d ng ph n m m mà không c n ho c c n r t ít các h tr k thu t. H tr các công c giúp thú tc al p trình viên chuyên nghi p Ngôn ng mang ít tính th t c: xá nh công vi c c n...
View Full Document

This note was uploaded on 04/14/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Rosa during the Spring '11 term at American University - Puerto Rico.

Ask a homework question - tutors are online