Chuong 12_Cac thanh phan cua HTTT

11042009 bi gi ng httt ktql 36 ph l c cc thi t b h tr

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hoàn thà à cung c p chi ti t cách làm nào. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 29 Ph l c • ình d ch: Là các ph m m m cho phép chuy i ình vi t b ng ngôn ng l p trình c p cao thành ngôn ng má máy tính có th th c • • 11/04/2009 ình biên d ch ình thông d ch Bài gi ng HTTT KT&QL 30 Ph l c • H qu n tr s d l i u: H qu n tr CSDL là m t ph n m m cho phép t o l p CSDL và u khi n m i truy nh i v ó. H qu n tr CSDL gi i quy t t t t t c các vn t ra cho m t CSDL: tính ch quy n, ch b o m t hay phân quy n h n khai thác CSDL, gi i quy t tranh ch p trong quá trình truy nh p d li u, và ph c h i d li u khi có s c … 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 31 Ph l c • FOXPRO Phát tri n b i Microsoft; Là h CSDL dùng cho các t ch c, doanh nghi p nh ; Tính b o m t, an toàn là không cao; Hi n nay còn r t ít doanh nghi p s d ng h qu n tr CSDL Foxpro. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 32 Ph l c • ACCESS: Phát tri n b i Microsoft; Là h CSDL dùng cho các t ch c, doanh nghi p v a và nh ; Có kh tri n khai trên m ng, tuy nhiên tính b o m t, an toàn là không cao. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 33 Ph l c • MySQL: Là h CSDL mã ngu n m bi n nh t th gi i và c các nhà phát tri n r t chu ng trong quá trình phát tri n ng d ng; Là s d li u t c cao, n nh và d s d ng, có tính kh chuy n, ho t ng trên nhi u h u hành cung c p m t h th ng l n các hàm ti n ích r t m nh. V it c và tính b o m t cao, MySQL r t thích h p cho các ng d ng có truy c p CSDL trên internet. MySQL c s d ng ch y u cho các ng d ng Web. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 34 Ph l c • SQL Server: Phát tri n b...
View Full Document

This note was uploaded on 04/14/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Rosa during the Spring '11 term at American University - Puerto Rico.

Ask a homework question - tutors are online