{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong 12_Cac thanh phan cua HTTT

Chuong 12_Cac thanh phan cua HTTT - I.3 M hnh h I.3 th ng...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I.3.1. Mô hình t ә ng quát I.3.2. Ngu ӗ nl ӵ cph ҫ n c ӭ ng I.3.3. Ngu ӗ ӵ ҫ n m Ӆ m I.3.4. Ngu ӗ ӵ c m ҥ ng I.3.5. Ngu ӗ n l ӵ c d ӳ li Ӌ u I.3.6. Ngu ӗ n l ӵ c con QJѭӡ i I.3. Mô hình h Ӌ th ӕ ng thông tin I.3. Mô hình h Ӌ th ӕ ng thông tin
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
11/04/2009 Bài gi ҧ ng HTTT KT&QL 2 M ӝ t h Ӌ th ӕ ng thông tin s ӱ d өQJ#FRQ#QJѭӡ i, ph ҫ n c ӭ ng, ph ҫ n m Ӆ m, m ҥ ng và ngu ӗ n d ӳ li ӋX#ÿӇ th ӵ c hi Ӌ n vi Ӌ c nh ұ p, x ӱ lý, xu ҩ t, OѭX#WUӳ , và ki Ӈ m soát quá trình chuy Ӈ n ÿә i d ӳ li Ӌ u thành s ҧ n ph ҭ m thông tin. Î HTTT bao g ӗ m các ngu ӗ n l ӵ c (thành ph ҫ n) chính: &RQ#QJѭӡ i Ph ҫ n c ӭ ng Ph ҫ n m Ӆ m D ӳ li Ӌ u M ҥ ng Î Quy trình x ӱ lý thông tin là trung tâm c ӫ a HTTT. Nh ұ p X ӱ Xu ҩ t /ѭX#WUӳ Ki Ӈ m soát I.3.1. Mô hình t ә ng quát I.3.1. Mô hình t ә ng quát
Background image of page 2
11/04/2009 Bài gi ҧ ng HTTT KT&QL 3 I.3.1. Mô hình t ә ng quát I.3.1. Mô hình t ә ng quát
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
11/04/2009 Bài gi ҧ ng HTTT KT&QL 4 1.3.1. Mô hình t ә ng quát 1.3.1. Mô hình t ә ng quát Quy trình x ӱ lý d ӳ li Ӌ u thành thông tin 0 Nh ͅ p d · li ͟X#ÿ̿ u vào : là #F{QJ#ÿRҥQ#ÿҫ u tiên trong quy trình, d ӳ li ӋX#ÿҫ u vào có ÿҫ\#ÿӫ , chính xác thì vi Ӌ c x ӱ lý thông tin m ӟ i có ý ngh ƭ a. 0 X ΅ lý d · li ͟ u thành thông tin : l à #F{QJ#ÿRҥ n trung tâm và có vai trò quy ӃW#ÿӏ nh trong quy trình. 0 /́X#WU· d · li ͟ u : ph ө c v ө cho vi Ӌ c x ӱ lý và tái s ӱ d ө ng trong WѭѫQJ#ODL . 0 Xu ̽W#WK{QJ#WLQ#ÿ̿ u ra : g ӗ m b ҧ ng bi Ӈ u s ӕ li Ӌ u, bi ӇX#ÿӗ , các con s ӕ#ÿ ánh giá (hi Ӌ n tr ҥ ng và quá trình kinh t Ӄ ), cung c ҩ p (truy Ӆ n ÿҥW#ÿӃ n) cá F#ÿӕL#Wѭӧ ng trong và ngoài t ә ch ӭ c (kinh t Ӄ ). 0 ĈL͙ u ki ͛ n h ͟ th ͩ ng : ÿ ánh giá các ph ҧ n h ӗL#ÿӇ F#ÿӏ nh li Ӌ u h Ӌ th ӕ ng có th ӵ c hi ӋQ#ÿѭӧ c m өF#ÿ ích c ӫ a nó không, s DX#ÿ ót ҥ o nên nh ӳ ng ch Ӎ nh s ӱ a c ҫ n thi ӃW#ÿӕ i v ӟ i các thành ph ҫ n nh ұ p và x ӱ lý c ӫ a h Ӌ th ӕQJ#ÿӇ#ÿҧ m b ҧ o r ҵ ng k Ӄ t qu ҧ#ÿ ú QJ#ÿѭӧ c th ӵ c hi Ӌ n.
Background image of page 4
11/04/2009 Bài gi ҧ ng HTTT KT&QL 5 3KѭѫQJ#WKӭ c x ӱ lý thông tin ph ә bi Ӄ n: 0 X ӱ lý theo lô/m ҿ (Batch Processing): Các giao d ӏ ch di Ӊ n ra, (thông tin) d ӳ li ӋX#ÿӃ n g ӝ p thành nhóm và x ӱ lý theo m ҿ . Áp d ө ng cho các bài toán có tí QK#ÿӏ nh k Ǥ ( Oѭӧ ng giao d ӏ ch nh ӓ ), theo chu k Ǥ th ӡ i gian nh ҩW# ÿӏ nh (báo cáo, k Ӄ t xu ҩ t, th ӕ ng kê, gi ҩ y t ӡ giao d ӏ ch s ӕ#Oѭӧ ng l ӟ n). 0 X ӱ lý tr ӵ c tuy Ӄ n (On-line Processing): Các giao d ӏ ch phát sinh, (thông tin) d ӳ li ӋX#ÿӃQ#ÿѭӧ c c ұ p nh ұ t và t ӵ#ÿӝ ng x ӱ lý ngay.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 44

Chuong 12_Cac thanh phan cua HTTT - I.3 M hnh h I.3 th ng...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online