Chuong 12_Cac thanh phan cua HTTT

D hi n th ch n s a ch a cc t p d li u ph c v tr c ti p

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Áp d ng cho các bài toán có tí nh k ( ng giao d ch nh ), theo chu k th i gian nh nh (báo cáo, k t xu t, th ng kê, gi y t giao d ch s ng l n). X lý tr c tuy n (On-line Processing): Các giao d ch phát sinh, (thông tin) d li c c p nh t và t ng x lý ngay. • Dù hi n th , ch n, s a ch a các t p d li u, ph c v tr c ti p khách hàng t i ch . 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 5 I.3.2. Ngu n l c ph n c ng a. Khái ni m : Ph n c ng g m các thi t b (v t lý) cs d ng trong quy trình x lý thông tin. Ph n c ng là các thi t b h u hình có th nhìn th y, c m n c. b. Ví d : Thành ph n ph n c ng quan tr ng nh t: • Máy tí n t s (M x lý trên d li u • • ng hóa vi c ng H th ng ph n c ng m ng: k t n • 11/04/2009 ,M ): t card m ng, modem, thi t b m ng (hub, switch...), cáp m ng Bài gi ng HTTT KT&QL 6 I.3.2. Ngu n l c ph n c ng • L a c h n ph n c ng c m b o: S ích (compatibility): Các thi t b mua m i và ó ph i làm vi cv i nhau. Kh r ng và nâng c p (extendable): áp c kh ng, nâng c p thi t b khi c n thi t mà không ph i mua m i hoàn toàn. tin c y (reliability): Các l i k thu t c n c xem xét và tham kh o t i các tài li u, t p chí mb nh khi h th ng v n hành. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 7 I.3.3. Ngu n l c ph n m m a. Khái ni m: • • Ph n m m ( ình máy tính) là t p các ch l nh theo m t tr t t xá nh nh m u khi n thi t b ph n c ng (ví d máy tính) t ng th c hi n m t công vi c nào ó. Ph n m c vi t (bi u di n) thông qua ngôn ng l p trình. Th t c: • • Th t và cách th c làm vi c theo m t n ã nh. T p các ch l cs d hoàn thi n m t công vi c (ph n m m). b. Ví d :...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online