Chuong 12_Cac thanh phan cua HTTT

Ph n m m l g cho bi t cc d ng ph n m c s d ng trong h

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: in ( ng l a_ firewall) gi a cá i tác v i nhau. Extranet cung c p có ki m soá n cá i v i các giao d ch gi a các doanh nghi p, n t an toàn. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL d li u n i b . mb o 22 I.3.6. Ngu n l c c • i i là ch th u hành và s thông tin, c chia làm hai nhóm: d ng h th ng Xây d ng và b o trì h th ng: • • • • Phân tích viên h th ng L p trình viên K thu t viên ... S d ng h th ng: • Các c p qu n lý ( thi t l p các m c tiêu, xá quy nh) • K toán, nhân viên các phòng ban. • Là thành ph n r t quan tr ng c a HTTT. c n p h i có k h o ào t i ng có tay ngh s d ng HTTT. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL nh nhi m v , t o ó t ch c ng tri th c, 23 I.3.6. Ngu n l • i c c n có c a Phân tích viên HT l c k thu t: Hi u bi t v ph n c ng, ph n m m, công c l p trình, bi t ánh giá các ph n m m h th ng, ph n m m chuyên d ng cho m t doanh nghi p c thù. K giao ti p: Hi u các v n ca i dùng và tác ng c a chúng i v i các b ph n khác c a doanh nghi p; hi u các c thù c a doanh nghi p; Hi u nhu c u thông tin trong doanh nghi p; kh giao ti p v i m i i các v trí khác nhau. K 11/04/2009 qu n lý: Kh qu n lý nhóm; kh u hành k ho ch phát tri n các án. Bài gi ng HTTT KT&QL l p và 24 Th you! an k Q&A 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 25 Câu h i ôn t p • Ph n c ng c a h th ng thông tin bao g m nh ng thành ph n nào? Thành ph n nào là quan tr ng nh t? • Ph n m m là gì? Cho bi t các d ng ph n m c s d ng trong h th ng thông tin qu n lý ? • Nhà qu n lý c n quan tâm t i nh ng v gì khi l a ch n mua thi t b ph n c ng và ph n m m? • Vì sao...
View Full Document

This note was uploaded on 04/14/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Rosa during the Spring '11 term at American University - Puerto Rico.

Ask a homework question - tutors are online