Chuong 12_Cac thanh phan cua HTTT

Thi t b u cu i thi t b cu i cng g n vo m ng my tnh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i Microsoft Là h CSDL dùng cho các t ch c, doanh nghi p l n; Kh áp ng trên m ng cao; m b o tính an toàn, b o m t. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 35 Ph l c Ph • ORACLE: Phát tri n b i Oracle; Là h CSDL dùng cho các t ch c, doanh nghi p l n; Kh áp ng trên m ng cao; m b o tính an toàn, b o m t. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 36 Ph l c • Các thi t b h tr truy n và nh n d trong m ng truy n thông. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL li u 37 Ph l c • ng truy n v t lý_Kênh truy n thông: Kênh truy n thông h u tuy n: • Cáp xo • Cá ng tr c • Cáp quang Kênh truy n thông vô tuy n: • • • • • 11/04/2009 Sóng viba V tinh Tia h ng ngo i Sóng radio Bluetooth Bài gi ng HTTT KT&QL 38 Ph l c • Card m ng (Giao di n m ng): Thi t b k t n i gi a máy tính và m ng làm nhi m v truy n và chuy i tín hi u gi a hai thi t b n i v i nhau cho phù h p. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 39 Ph l c • C u trúc liên k t m n: M ng hình tuy n (bus): Máy tính và các thi t b (ngo i vi) dùng...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online