Chuong 12_Cac thanh phan cua HTTT

V to nn m ng ton c u m ng m t nhm my tnh v cc thi t b

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ase Administrator): Là i thu th p d li u, thi t k và b o trì CSDL, thi t l p cá ch m b o an toàn cho CSDL ( , ph c h i d li u). 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 11 I.3.4. Ngu n l c d li u c. Ví d : d li u trong kinh t qu n lý bao g m: • • • • • 11/04/2009 d d d d d li li li li li và u nhân l c. u tài chính. u k toán. u công ngh . u kinh doanh. Bài gi ng HTTT KT&QL 12 I.3.4. Ngu n l c m ng a. Khái ni m M ng máy tính M ng máy tính là m t t p h p các máy tính và thi t b c n i v i nhau b ng các ng truy n v t lý theo m t ki n trúc nào ó nh m chia s các ti m c a m ng. • • • Công ngh vi n thông cho phép tích h p và truy n t i gi ng nói, d li u, video v..v to nên m ng toàn c u. M ng – m t nhóm máy tính và các thi t b k t n i v i nhau thông qua m t kênh vi n thông cho phép chia s thông tin và nh ng ngu n l c khác gi a nh i s d ng. Giao th c: T p cá nh và yêu c u ki m soát truy n thông trong m ng. 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 13 I.3.4. Ngu n l c m ng b. m c a m ng máy tính Cho phép chia s tài nguyên v i m ích làm cho toàn b cá ình, thi t b và d li u có th cbtk i nào trong t ch c s d ng và i s d ng không c n v trí v t lý c a các tà ó dùng m ng. Là tin c y c a các h th ng thông tin b ng cách s d ng nhi u thi t b d phòng trong m ng, các thi t b này có kh thi t b n hành khi g ps c . 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 14 I.3.4. Ngu n l c m ng • Ti t ki m chi phí thông qua vi ng các máy tr m có t s giá/công su t ho ng l n, các x lý s c th c hi n trên máy ch , dùng chung các thi t b t ti n,.. làm giá thành c a toàn b h th ng s r . • T o ra kh àm vi c theo nhóm c a các nhân viê...
View Full Document

This note was uploaded on 04/14/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Rosa during the Spring '11 term at American University - Puerto Rico.

Ask a homework question - tutors are online