2 vi t phi u xu t kho sau khi l p ngh xu t bn trong

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: phân rã ch c (2) 2. Nh p NVL 2.1 Vi t phi u nh p kho 2.2 Vi t th kho 22 2. Nh p NVL (2) Mô t chi ti t ch c 2.1 Vi t phi u nh p kho: Sau khi ki m tra s ng, ch t ng NVL th kho vi t phi u nh p kho nh p NVL vào kho 2.2 Vi t th kho: Sau ó th kho vi t vào th kho NVL v a nh p v theo dõi tình hình NVL 23 3. phân rã ch c (3) 3. Xu t NVL 3.1 L ngh xu t bán 3.2 Vi t phi u xu t kho 3.3 Vi t hó án 3.4 Thanh toán v i khách hàng 3.5 Theo dõi n c a khách 24 3. Xu t NVL Mô t chi ti t ch c 3.1 L p ngh xu t bán: Trong ng h p khách hàng có nhu c u mua hàng. B ph n v t lp ngh xu t bán cho khách 3.2 Vi...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online