{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong3_Bai tap ung dung - III Bi ton ng d ng H TH NG QU N...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
&KɉɇQJ III: Bài toán ͩ ng d ͥ ng H ʃ TH ͐ NG QU ɟ N LÝ V ɩ T
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 N ͙ i dung 1. Gi ͛ ith i ʄ u Vɇ Oɉͣ cv ɾ HTQL V ɪ t 2. Kh ɠ o sát HTQL V ɪ t 3. Bi ʀ u ÿ͓ phân c ɢ pch ͩ c QăQJ HTQL V ɪ t 4. Bi ʀ u ÿ͓ lu ͓ ng d ͯ li ʄ uHTQL±V ɪ t
Background image of page 2
3 1. Gi ͛ i thi ʄX#Vɇ#Oɉͣ c v ɾ HTQL V ɪW#Wɉ# ¡ Công ty XYZ th ͱ ch i ʄ ncácho ɞ t ÿ͙ ng kinh doanh liên quan t ͛ imuabánv ɪ t /nguyên v ɪ t li ʄ u. Các ho ɞ t ÿ͙ ng nghi ʄ pv ͥ qu ɠ nlýnguyênv ɪ tl i ʄ udo cácb ͙ ph ɪ n Gɉ͛ i ÿk\ ÿɠ mnh i ʄ m chính: ¢ B ͙ ph ɪ nv ɪ t : ¡ L ɪ pk ɼ ho ɞ ch cung ͩ ng v ɪ t ¡ Tìm và ÿ ánh giá nhà cung c ɢ p, khách hàng ¡ Th ͱ i ʄ nmua , bánhàng ¢ B ͙ ph ɪ nkho: ¡ Qu ɠ nlýv ɾ s ͑Oɉͣ ng v ɪ t . ¡ Tình hình nh ɪ p, xu ɢ tv ɪ t ¡ Báo cáo t ͓ nkhov ɪ t
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 1. Gi ͛ i thi ʄX#Vɇ#Oɉͣ c v ɾ HTQL V ɪW#Wɉ# ¢ K ɼ toán nguyên v ɪ tl i ʄ u: ¡ Qu ɠ n lý và theo dõi tình hình nh ɪ p, xu ɢ t nguyên v ɪ i ʄ uv ͛ icách ìnhth ͩ c thanh toán khác nhau QKɉ thanh toán b ɮ ng ti ɾ nm ɴ t, chuy ʀ nkho ɠ n, tr ɠ ch ɪ m. qu ɠ nlýhàngt ͓ n kho. ¡ In báo cáo nh ɪ p, xu ɢ tch i±t i ɼ tc Ÿ ng QKɉ t ͕ ng h ͣ p, in báo cáo t ͓ n kho hàng hóa( s ͑Oɉͣ ng t ͓ nvàv ͑ nhàngt ͓ n), in th ɸ kho…
Background image of page 4
5 2. Kh ɠ o sát HTQL V ɪW#Wɉ ¡ Tính t ͛ ith ͝ i ÿLʀ mh i ʄ n nay, công ty FKɉD có b ɢ tk ƒ h ʄ th ͑ ng thông tin qu ɠ nlýv ɪ t nào. ¡ H ʄ th ͑ ng thông tin qu ɠ ɪ t m ͛ i ÿɉͣ c xây d ͱ ng d ͱ atrên: ¢ Kh ɠ osátv ɾ các ho ɞ t ÿ͙ ng nghi ʄ pv ͥ ¢ Các h ͓Vɇ , tài li ʄ uthuth ɪ p ÿɉͣ c ¢ Báo cáo t ͕ ng h ͣ ɾ khó NKăQ và gi ɠ i pháp
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Các ho ɞ t ÿ͙ ng nghi ʄ pv ͥ ¡ A. Mua NVL v ɾ nh ɪ pkho ¡ B. Xu ɢ tNVL ¡ C. Báo cáo, t ͕ ng k ɼ t
Background image of page 6
7 A. Mua NVL v ɾ nh ɪ pkho ¡ Các Eɉ͛ cth ͱ ch i ʄ n: 1. BPVT ch ͍ n NCC theo tiêu chí ÿ ã ÿɴ t ra, l ɪ p phi ɼ u ÿ ánh giá NCC 2. L ͱ ach ͍ n NCC 3. Làm h ͣ p ÿ͓ ng v ͛ i NCC 4. L ɪ p ÿɇQ mua NVL 5. Khi ÿ ãcó ÿͧ gi ɢ yt ͝ h ͣ pl ʄ NCC s ɺ c ɢ phàng cho BPVT
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 A. Mua NVL v ɾ nh ɪ p kho (2) 6. BPVT thông báo cho kho ÿʀ nh ɪ n NVL 7. T ɞ ikho, th ͧ kho s ɺ ki ʀ m tra s ͑Oɉͣ ng, BPVT ki ʀ m tra ch ɢ t Oɉͣ ng NVL 8. Th ͧ kho vi ɼ tph i ɼ unh ɪ p kho, r ͓ iv i ɼ tvàoth ɸ kho theo t ͫ ng s ͑ danh ÿLʀ mv ɪ t . Sau m ͗ il ɤ n nh ɪ pkhoth ͧ kho s ɺ chuy ʀ nph i ɼ ɪ
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 31

Chuong3_Bai tap ung dung - III Bi ton ng d ng H TH NG QU N...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online