{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong3_Bai tap ung dung - III Bi ton ng d ng H TH NG QU N...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
&KɉɇQJ III: Bài toán ͩ ng d ͥ ng H ʃ TH ͐ NG QU ɟ N LÝ V ɩ T
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 N ͙ i dung 1. Gi ͛ i thi ʄ u Vɇ Oɉͣ c v ɾ HTQL V ɪ t 2. Kh ɠ o sát HTQL V ɪ t 3. Bi ʀ u ÿ͓ phân c ɢ p ch ͩ c QăQJ HTQL V ɪ t 4. Bi ʀ u ÿ͓ lu ͓ ng d ͯ li ʄ u HTQL V ɪ t
Background image of page 2
3 1. Gi ͛ i thi ʄX#Vɇ#Oɉͣ c v ɾ HTQL V ɪW#Wɉ# ¡ Công ty XYZ th ͱ c hi ʄ n các ho ɞ t ÿ͙ ng kinh doanh liên quan t ͛ i mua bán v ɪ t /nguyên v ɪ t li ʄ u. Các ho ɞ t ÿ͙ ng nghi ʄ p v ͥ qu ɠ n lý nguyên v ɪ t li ʄ u do các b ͙ ph ɪ n Gɉ͛ i ÿk\ ÿɠ m nhi ʄ m chính: ¢ B ͙ ph ɪ n v ɪ t : ¡ L ɪ p k ɼ ho ɞ ch cung ͩ ng v ɪ t ¡ Tìm và ÿ ánh giá nhà cung c ɢ p, khách hàng ¡ Th ͱ c hi ʄ n mua, bán hàng ¢ B ͙ ph ɪ n kho: ¡ Qu ɠ n lý v ɾ s ͑ Oɉͣ ng v ɪ t . ¡ Tình hình nh ɪ p, xu ɢ t v ɪ t ¡ Báo cáo t ͓ n kho v ɪ t
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 1. Gi ͛ i thi ʄX#Vɇ#Oɉͣ c v ɾ HTQL V ɪW#Wɉ# ¢ K ɼ toán nguyên v ɪ t li ʄ u: ¡ Qu ɠ n lý và theo dõi tình hình nh ɪ p, xu ɢ t nguyên v ɪ t li ʄ u v ͛ i các hình th ͩ c thanh toán khác nhau QKɉ thanh toán b ɮ ng ti ɾ n m ɴ t, chuy ʀ n kho ɠ n, tr ɠ ch ɪ m. qu ɠ n lý hàng t ͓ n kho. ¡ In báo cáo nh ɪ p, xu ɢ t chi ti ɼ t c Ÿ ng QKɉ t ͕ ng h ͣ p, in báo cáo t ͓ n kho hàng hóa( s ͑ Oɉͣ ng t ͓ n và v ͑ n hàng t ͓ n), in th ɸ kho…
Background image of page 4
5 2. Kh ɠ o sát HTQL V ɪW#Wɉ ¡ Tính t ͛ i th ͝ i ÿLʀ m hi ʄ n nay, công ty FKɉD có b ɢ t k ƒ h ʄ th ͑ ng thông tin qu ɠ n lý v ɪ t nào. ¡ H ʄ th ͑ ng thông tin qu ɠ n lý v ɪ t m ͛ i ÿɉͣ c xây d ͱ ng d ͱ a trên: ¢ Kh ɠ o sát v ɾ các ho ɞ t ÿ͙ ng nghi ʄ p v ͥ ¢ Các h ͓ Vɇ , tài li ʄ u thu th ɪ p ÿɉͣ c ¢ Báo cáo t ͕ ng h ͣ p v ɾ khó NKăQ và gi ɠ i pháp
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Các ho ɞ t ÿ͙ ng nghi ʄ p v ͥ ¡ A. Mua NVL v ɾ nh ɪ p kho ¡ B. Xu ɢ t NVL ¡ C. Báo cáo, t ͕ ng k ɼ t
Background image of page 6
7 A. Mua NVL v ɾ nh ɪ p kho ¡ Các Eɉ͛ c th ͱ c hi ʄ n : 1. BPVT ch ͍ n NCC theo tiêu chí ÿ ã ÿɴ t ra, l ɪ p phi ɼ u ÿ ánh giá NCC 2. L ͱ a ch ͍ n NCC 3. Làm h ͣ p ÿ͓ ng v ͛ i NCC 4. L ɪ p ÿɇQ mua NVL 5. Khi ÿ ã có ÿͧ gi ɢ y t ͝ h ͣ p l ʄ NCC s ɺ c ɢ p hàng cho BPVT
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 A. Mua NVL v ɾ nh ɪ p kho (2) 6. BPVT thông báo cho kho ÿʀ nh ɪ n NVL 7. T ɞ i kho, th ͧ kho s ɺ ki ʀ m tra s ͑ Oɉͣ ng, BPVT ki ʀ m tra ch ɢ t Oɉͣ ng NVL 8. Th ͧ kho vi ɼ t phi ɼ u nh ɪ p kho, r ͓ i vi ɼ t vào th ɸ kho theo t ͫ ng s ͑ danh ÿLʀ m v ɪ t . Sau m ͗ i l ɤ n nh ɪ p kho th ͧ kho s ɺ chuy ʀ
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}