MODELO NG KOMUNIKASYON (1)

MODELO NG KOMUNIKASYON (1) - MODELO NG KOMUNIKASYON MODELO...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MODELO NG KOMUNIKASYON MODELO NG KOMUNIKASYON *Komunikasyong pantao bilang aksyon *Komunikasyong pantao bilang aksyon *Paglilipat/pagpapadala ng mensahe *Paglilipat/pagpapadala ng mensahe Nilagom ni Harold Lasswell noong 1942 Nilagom ni Harold Lasswell noong 1942 ang proseso ng komunikasyon ayon sa ang proseso ng komunikasyon ayon sa mga sumusunod: mga sumusunod: Sino (nagpadala) Sino (nagpadala) Ano ang sasabihin (mensahe) Ano ang sasabihin (mensahe) Anong tsanel ang gagamitin (daanan) Anong tsanel ang gagamitin (daanan) Para kanino (tumataggap) Para kanino (tumataggap)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Pinanggalingan ng mensahe- tao, a, at iba pa. Pinag-uukulan o tumatanggap ng mensahe-para kanino? Ideya o mensahe at kodigo-paraang gagamitin sa pagpapahayag. Tsanel o daanan ng komunikasyon- hangin, aklat, pahayagan, telepono at iba pa.
Background image of page 2
Komunikasyon bilang interaksyon- pagpapalitan ng mensahe Komunikasyong pantao bilang transaksyon-paglikha/paggawa ng mensahe.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Mga elemento sa proseso ng komunikasyon Pinanggagalingan Mensahe Tsanel Tagatanggap Epekto/feedback
Background image of page 4
Modelo sa proseso ng komunikasyon Modelo ni aristotle (ispiker- - - - mensahe - - - - - - - tagapakinig)
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Modelo ni Braddocks na ekstensyon ng modelo ni Laswell Sino-ano ang sasabihin-midyum-kanino
Background image of page 6
Modelo ni Shannon at Weaver Mensahe-signal-transmitter-tsanel- tumatanggap-destinasyon
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 13

MODELO NG KOMUNIKASYON (1) - MODELO NG KOMUNIKASYON MODELO...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online