Course Hero Logo

Kahalagahan ng wika - Kahalagahan ng wika 1.Wika ang...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Kahalagahan ng wika1.Wika ang ginagamit natin sa pakikipagtalastasan. Sa pamamagitan nitoay naipapahayag natin ang ating saloobin at kaisipan. Sa pamamagitan dinnito nalalaman natin kung ano ang gustong ipahiwatig ng ating kapwa.Nagkakaintindihan at nagkakaunawaan ang bawat isa sa pamamagitan ngpaggamit ng wika.2.Ang wika ay sadyang napakahalaga. Ito ang nagbubuklod sa bawat taohindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa mga ibang bansa rin.3.Sa pamamagitan ng wika kaya nagkakaunawaan at nagkakaroon ngmadaling komunikasyon ang bawat tao kundi pati na rin sa mga karatigbansa nito.4.Ang wika ay kaluluwa ng isang bansa at salamin ng lipunanSagisag ng pambansang pagkakakilanlanAng wikang pambansa ay siyang susi sa pagkakabuklod-buklod ngdamdamin at diwa ng mga mamamayanSa pamamagitan ng mga salita nagkakaunawaan ang mga tao5.Nakakapagkomunikasyon sa iba at nasasanay tayo sa gramatikasa sarilisa kapwasa lipunanKahulugan at Katangian ng Wika

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Mala
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture