PS6sol - EM [0013 I Uzi/he.) Rilqu prtv’tm 5€+ 5 14/;...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: EM [0013 I Uzi/he.) Rilqu prtv’tm 5€+ 5 14/; )wc/‘J l- Ctr”?! (lJou/L( ("‘J+fAu/\t é 7g + i 7 5 LAéor “ H gX " (3\) 5 (,0 TL" JL‘lhl 4/0 f) Hm; ((véuLbOA )IOJJI.LI’))‘7 JC‘f'. 2 Nah +‘ut flag fflr Lm) ‘hvo Lac” hymnfl 4/“) H.” WM JUi‘Hc/fi- +L.. J’ofL i) 9/1; ale/.3 H4 JFu/z 17me rLt JlO/L u —.2, 74:». J/o/g MN La 4L»:— {rim n+2“ fx ['27 ‘(lor +LL rdewnf Gui/7W“, 4t +Lc kmk m +Lm HF, fau- c‘,‘ u“? Lawn,“ ‘/9_ a“; 2 “(gawk an] LL‘AAjC m X5 y’uHmj 4H +L.) [afar/nub» fijchr j,c/<l) 1LL (1/th {dd'm July!) (q'rvg: ><‘/7’ W -2$7=§/=F* 90: ‘22. mm- X; x 77; 7W l/qx/m ,,+ 70¢ CKA j/l +L1¢ fish/CT Jr‘s ‘54-'14. L.?qqh04 {:Qp M.» X‘UY?) AALJQ 154+ Lijucfl; flzx ‘- Jufi 7L» 5L iLk/t) LLLLL {'Lc} FLlAWL ALA-41 Cu/UL (“4’1 "’9? (Vil’kaLc/l' “we filth): Ju. Cu.va JtmflLuQL‘C/t the. I ~ 7 W = ‘/1 >677” = 4 > X775. IF g,‘ 49‘ ,3; V”/ )_ ) x‘WP I714 XW‘. Q. Comm MW = Log/27 + 75%] = 135/4 - :5 7 7 D P __ , — . £1)? X jw 7,, j'nlbfifir, /77,_:ML‘L»«_ ’L/lum MAW/W: i m L7u,1,i,,;;/WL,Z 279 +70 If Or \23‘: g) X* 2/0. (“LE/m5 NLAJ» by. at“)?— hunk) $l‘am FRIEle 2 ex :Qo k K L =3X"‘—30 L #r 7‘ a X IU'JUJ FL‘L cl/M’cl (aha/kc (9"Jf7‘nlflk )J or \/ = 2g3/3 ‘ 275. (Orkén-fil LVHL lehL /déo/ [you/(e mum.» i» 34: x = /02/4, y: H‘ 3/4. w.“ of fit! our/4 : /- /o"’4 + 48/4 = lb’V‘i 0% V4. 15¢ flu...) /éé~5/ [CAM/(c (.24.; ffamf )5 f 67/ 5 Cf 7 ‘- l/é ‘ (‘bm;4n‘ w/ré J.,4.,‘ (t/,/~‘l ((/O\JI(¢, (calf/n4 +9 5% X -’ 78/4) 7" 5’ z/fi- UI(L(¢ “F 66‘?“ 1 78/4 * Sz/q 2 ’§‘/" / ““ Hat/c4): of V1. TLTC InL/kdl(j In U4IHL 0‘- OKT/uf (7ufl flu; {(A" a“; wajclfwfulwcl] 77—311 Mm...) 4L} I.“ (om/(f/Dvc €7M.IIL/I\Afi*'x\ +L‘L [dan all /<qf JAJL +L>L (‘/’(g/’ uduo’ {of +Lv- “qr/INJM" (“figu’nw of [AZ-7oz ta} LIV/Hill #O/tha/HI "\(o/“L. 1 . ‘ 3x‘7 : 37 z l7: 9 D _ WW3. [/1st ‘ X3 7 F] x/v - 3/(fK/loj) Qtrhf : ln+trjquaA 1) flow (14» Y)‘ 7- 0,, f‘lnL qu+1¢.I ‘7“? f; fin: rah hJL wry] (um/(TM) ‘ r L Duvng £1" 31: * hi I: Cat:- "_55 2' 2‘? ’ ‘/ ‘ ‘3 1’9 i7 [’7 V3 ’ fig 61 RCPQ; TL". L7u1l1L/uu/‘fi J+VI¥IJ 14 {LL hl/OL II, +Lu. Jo )Q‘ u»\ 7‘ Ag .40? (Jana L. (9‘)“.‘4‘, (4.5.9 " bO'fi* ‘75"? '- 10‘) Huff Hm EuLJQflLMfinMr Ln) 4 J/oft- : 13/)» Q‘L‘vzd 7'- TAL MldLr 301/ In} dupe 5'44qu )6 MW” Ac nJ 0L4 '1’LH’. (3/1/‘3L‘ AOL] 49" CLIAJV 1- (ConLlu AU,,,Ja,J.wgngCw f/lcéf‘ Llama 90d “fl/ng 2L” aflocafi‘mg‘tfuéfircu (ML 97/9$%Lhofl A6 not C/QJ +L'Cfij’7/ILEJM/F/L “04’ juth] “IL/wt #l/ow’fiw, ML {emu/u) M 1%?) LCD/Wm? 71¢ can“) r) vawz‘ ...
View Full Document

This homework help was uploaded on 04/07/2008 for the course ECON 100B taught by Professor Rauch during the Fall '07 term at UCSD.

Page1 / 4

PS6sol - EM [0013 I Uzi/he.) Rilqu prtv’tm 5€+ 5 14/;...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online