פתרון_מסכם_&tim

X z 4 z 4 10 104 z b 40

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: P (Y < 5300) = P ( Z‬‬ ‫2 521⋅ 01‬ ‫4981.0 = 218.0 − 1 = )588.0− < ‪P ( Z‬‬ ‫4. נחשב את ההסתברות שתהיה שנה עם פחות מ 004 מ"מ משקעים .‬ ‫נסמן ‪ Y‬כמספר השנים עד לפעם הרביעית שתהיה שנת בצורת.‬ ‫) 2 521,565( ‪X ~ N‬‬ ‫‪400 − 565 ‬‬ ‫‪‬‬ ‫< ‪P( X < 400) = P Z‬‬ ‫4390.0 = ) 23.1− < ‪ = ( Z‬‬ ‫‪125 ‬‬ ‫‪‬‬ ‫)4390.0,4( ‪Y ~ NB‬‬ ‫1‬ ‫⋅ 4 = ) ‪E (Y‬‬ ‫628.24 =‬ ‫4390.0‬ ‫5. נסמן ב ‪ X‬את מס...
View Full Document

This note was uploaded on 06/13/2012 for the course CS 161 taught by Professor John during the Spring '12 term at Berklee.

Ask a homework question - tutors are online