bao-cao-su-dung-internet-vn-2011-yahoo-111224025939-phpapp02-111224202645-phpapp01

kantar media net index vietnam 2010 2011 internet

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Week 33 2011 – Week 4 2011) 36 CẦN THƠ Thu thập thông tin, giải trí và liên lạc với người khác là những hoạt động chính … Những hoạt động trong 3 tháng qua 2010 2011 Đọc tin tức trực tuyến 97 97 Truy cập trang chủ các Cổng internet 96 96 Sử dụng công cụ tìm kiếm (search engine) 95 96 Đọc tin tức giải trí/về các nhân vật nổi tiếng 79 80 Gửi tin nhắn qua Internet 77 73 Đọc tin tức thể thao 60 66 Tải xuống/tải lên các tập tin nhạc trực tuyến 64 61 Gửi/nhận email 63 60 Chơi game trực tuyến 50 57 Truy cập các trang mạng xã hội 41 55 Truy cập các trang diễn đàn/nhóm cộng động 51 40 Base: Người dùng Internet 15-54 tuổi ở khu vực Nội thành của 4 TP chính Source: Yahoo!-Kantar Media Net Index Vietnam 2010 / 2011 Internet tiếp tục được giới trẻ đón nhận… % dùng Internet trong tháng qua 2010 91 2011 89 84 78 52 61 56 65 58 56 51 47 46 32 36 20 Tổng Cộng 62 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 24 40-50 Nhóm tuổi Base: Người dùng Internet 15-54 tuổi ở khu vực Nội thành của 4 TP chính Source: Kantar Media MHS 2009 Wave 2 , April 2011 dataset (Fieldwork Week 33/2010 – Week 4/2011) Nam Nữ Giới tính …và được thúc đẩy b...
View Full Document

This note was uploaded on 06/23/2012 for the course ECON 2242 taught by Professor Bb during the Spring '11 term at Troy Montgomery.

Ask a homework question - tutors are online