bao-cao-su-dung-internet-vn-2011-yahoo-111224025939-phpapp02-111224202645-phpapp01

kantar media net index vietnam 2011 2010 2011 td vi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nơi nào sau đây? Base: Người dùng Internet 15-54 tuổi ở khu vực Nội thành của 4 TP chính Source: Yahoo!-Kantar Media Net Index Vietnam 2011 12 13 Internet Cafes Dùng Laptop tại điểm truy cập WIFI ĐTDĐ hoặc PDA Tỷ lệ truy cập Internet bằng ĐTDĐ tăng mạnh nhất ở Cần Thơ & Đà nẵng… % truy cập Internet bằng ĐTDĐ 61 2010 2011 46 34 30 26 21 19 12 Total 25 14 HA NOI DA NANG Câu hỏi: Trong 3 tháng qua Anh/Chị thường truy cập Internet ở những nơi nào sau đây? Base: Người dùng Internet 15-54 tuổi ở khu vực Nội thành của 4 TP chính Source: Yahoo!—Kantar MediaNet Index Vietnam 2010 / 2011 HCM CITY CAN THO Chất xúc tác cho tăng trưởng: Thiết bị giá rẻ, cước phí & giá thuê bao giảm dần và khuyến mãi ồ ạt Thiết bị hiện đại có thể mua dễ dàng với giá thấp Hình thức thuê bao đa dạng với cước phí hợp lý hơn Các chiến dịch tiếp thị & khuyến mại trong toàn ngành Dấu ấn của người dùng Internet Việt Nam trong môi trường số đang biến đổi? 1. Sự tiến triển của mạ...
View Full Document

This note was uploaded on 06/23/2012 for the course ECON 2242 taught by Professor Bb during the Spring '11 term at Troy Montgomery.

Ask a homework question - tutors are online