bao-cao-su-dung-internet-vn-2011-yahoo-111224025939-phpapp02-111224202645-phpapp01

8 100 653 76 233 46 359 33 523 47 cinema 38 4 99 last

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TP. HCM & Cần Thơ • Đối tượng Nam & nữ 15-54 tuổi có sử dụng Internet trong vòng 1 tháng vừa qua • Số lượng mẫu 1,500 • Ph/pháp chọn mẫu Chọn mẫu xác suất qua nhiều giai đoạn • Thời gian thực hiện Tháng 1- 2/2011 Toàn cảnh biến động trong 12 tháng qua Tỷ lệ sử dụng Internet (hàng ngày) đã vượt qua tỷ lệ nghe đài và đọc báo in … 2010 % dân số 2011 Yesterday 94 98 36 40 10 5 22 23 33 42 0 0 TV NEWSPAPER RADIO INTERNET Last week MAGAZINE 98.8 100 65.3 76 23.3 46 35.9 33 52.3 47 CINEMA 3.8 4 99 Last Month 100 70 77 39 56 40 36 56 52 11 15 Base: Dân số 15-54 tuổi ở khu vực nội thành của 4 TP chính Source: Kantar Media MHS 2009 Wave 2 , April 2011 dataset (Fieldwork Week 33 2011 – Week 4 2011) Tỷ lệ dùng Internet ở các TP chính đều tăng … % dùng Internet trong tháng qua 2010 2011 65 56 59 52 57 49 50 50 38 4 THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐÀ NẴNG HCMC Base: Dân số 15-54 tuổi ở khu vực Nội thành của 4 TP chính Source: Kantar Media MHS 2009 Wave 2 , April 2011 dataset (Fieldwork...
View Full Document

This note was uploaded on 06/23/2012 for the course ECON 2242 taught by Professor Bb during the Spring '11 term at Troy Montgomery.

Ask a homework question - tutors are online