bao-cao-su-dung-internet-vn-2011-yahoo-111224025939-phpapp02-111224202645-phpapp01

Base ngi dng internet 15 54 tui khu vc ni thnh ca 4

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng phát triển như USA Facebook có số lượng truy cập giảm mạnh ở Mỹ & Canada khi tổng số người sử dụng trên thế giới đạt gần 700 triệu. Facebook có sự suy giảm về số người sử dụng trẻ tuổi. softpedia, June 12th, 2011 Inside facebook, june 12th, 2011 Mạng xã hội đang trên đà suy giảm Smart Insights, April 12th, 2011 CÙNG CÔ ĐƠN Tại sao chúng ta kỳ vọng nhiều hơn vào công nghệ, nhưng trông đợi vào nhau lại ít hơn trước? By Sherry Turkle Mạng xã hội chủ yếu là nơi tự thể hiện mình, nhưng người Việt vẫn chưa giao lưu một cách có chọn lọc … Quan điểm về mạng xã hội (%) Tôi thực sự có thể bày tỏ nhiều điều trong cuộc sống/tính cách của tôi - những điều mà bình thường tôi không thổ lộ 28 Tôi cảm thấy hòa hợp hơn với những gì đang xảy ra trong xã hội 26 Giúp tôi trở nên cơi mở hơn so với khi gặp tôi trực tiếp 25 Tôi cảm thấy bớt lúng túng, ngượng ngùng hơn khi giao tiếp trên các trang mạng xã hội 23 Tôi đã tìm thấy nhiều người như tôi, c...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online