bao-cao-su-dung-internet-vn-2011-yahoo-111224025939-phpapp02-111224202645-phpapp01

Base ngi dng internet 15 54 tui khu vc ni thnh ca 4

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i các nội dung giải trí được ưa chuộng Những nội dung được quan tâm trên các cổng Internet (Portals) Tin tức giải trí Âm nhạc trong nước Tin tức XH do mạng cập nhật Tin trong nước/địa phương Video/hình ảnh thú vị Âm nhạc quốc tế Tin thế giới Phong cách sống Giới thiệu phim, tivi, kịch v.v. Thể thao Trò chơi điện tử Du lịch Cập nhật tin tức giao thông Tin tức kinh doanh Nhật ký điện tử (blogs) Tổng số (%) 61 57 52 51 45 45 44 42 42 39 38 30 27 26 24 Base: Người dùng Internet 15-54 tuổi ở khu vực Nội thành của 4 TP chính Source: Yahoo!-Kantar Media Net Index Vietnam 2011 15-19 tuổi (Index) 111 126 97 72 125 138 75 96 123 85 152 104 63 38 150 20-24 tuổi (Index) 95 117 98 91 105 117 94 102 103 89 115 91 91 76 124 Truy cập tại các điểm công cộng giảm dần… và truy cập di động sắp vượt Internet Cafe… Nơi truy cập Internet (%) 88 75 2010 2011 42 36 29 13 Nhà mình 19 18 17 Trường học 30 28 13 Nơi làm việc Nhà bạn bè Câu hỏi: Trong 3 tháng qua Anh/Chị thường truy cập Internet ở những...
View Full Document

This note was uploaded on 06/23/2012 for the course ECON 2242 taught by Professor Bb during the Spring '11 term at Troy Montgomery.

Ask a homework question - tutors are online