bao-cao-su-dung-internet-vn-2011-yahoo-111224025939-phpapp02-111224202645-phpapp01

Giao dch ch c thc hin khi c 1 s lng ti thiu thnh vin

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ùng chia sẻ sở thích với tôi 20 Tôi thực sự chỉ cố gắng tìm kiếm những người chân thật Tôi đã trở nên kén chọn hơn đối với những người tôi giao thiệp 17 13 Câu hỏi: Sử dụng thang điểm từ 1 đến 10, Anh/Chị có thể cho biết mức độ đồng ý của mình với những nhận định sau đây? : Base: Người dùng Internet 15-54 tuổi ở khu vực Nội thành của 4 TP chính có sử dụng Mạng xã hội trong 3 tháng qua Source: Yahoo!—Kantar Media Net Index Vietnam 2011 Sự tiến triển của mạng xã hội – Tóm tắt • Mạng xã hội phù hợp với phương thức liên lạc “1 người với nhiều người” (one-to-many) … thư điện tử và tin nhắn vẫn là phương tiện chủ đạo để liên lạc cá nhân (one-to-one). • Sự tăng trưởng liên tục của mạng xã hội ở Việt Nam có thể sẽ nâng cao nhận thức của người dùng về sự cần thiết phải xây dựng “các bức tường” trong hệ thống mạng hiện hữu ... Hiện nay nhiều người dường như vẫn chưa có nhận thức này! Giao dịch trực tuyến – Bức tranh hỗn hợp Nền tảng của thương mại điện tử ở Việt Nam Di sản thương mại truyền thống...
View Full Document

This note was uploaded on 06/23/2012 for the course ECON 2242 taught by Professor Bb during the Spring '11 term at Troy Montgomery.

Ask a homework question - tutors are online