bao-cao-su-dung-internet-vn-2011-yahoo-111224025939-phpapp02-111224202645-phpapp01

Kantar media net index vietnam 2011 s suy gim ca mng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng xã hội 2. Giao dịch trực tuyến (mua hàng theo nhóm/ecommerce) Mạng xã hội ở Việt Nam đang thay đổi như thế nào? Mạng xã hội tăng trưởng đều đặn… Email và Messenger vẫn là phương thức liên lạc chủ đạo % thực hiện các hoạt động trực tuyến trong 3 tháng qua Mạng xã hội Messenger Email 77 63 73 60 55 41 2010 2011 2010 2011 Base: Người dùng Internet 15-54 tuổi ở khu vực Nội thành của 4 TP chính Source: Yahoo!-Kantar Media Net Index Vietnam 2011 2010 2011 ĐTDĐ với vai trò chất xúc tác, cho phép kết nối ở mọi nơi và cập nhật tức thì … % sử dụng thiết bị để cập nhật các trang mạng xã hội Máy tính cá nhân 98% Mobile Phone Browser 15% Mobile Phone SMS 1.7% Câu hỏi: Anh/Chị thường xem hoặc cập nhật các trang Mạng xã hội của mình bằng cách nào? Base: Người dùng Internet 15-54 tuổi ở khu vực Nội thành của 4 TP chính có sử dụng Mạng xã hội trong 3 tháng qua Source: Yahoo!—Kantar Media Net Index Vietnam 2011 Mạng xã hội được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng % sử...
View Full Document

This note was uploaded on 06/23/2012 for the course ECON 2242 taught by Professor Bb during the Spring '11 term at Troy Montgomery.

Ask a homework question - tutors are online