bao-cao-su-dung-internet-vn-2011-yahoo-111224025939-phpapp02-111224202645-phpapp01

Kantar media net index vietnam 2011 s tin trin ca mng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: dụng mạng xã hội trong 3 tháng qua 73 71 58 55 38 30 18 Total 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-54 Base: Người dùng Internet 15-54 tuổi ở khu vực Nội thành của 4 TP chính có sử dụng Mạng xã hội trong 3 tháng qua Source: Yahoo!—Kantar Media Net Index Vietnam 2011 Mạng xã hội khởi đầu với các mối liên hệ thân hữu … sau đó sẽ mở rộng phạm vi giao lưu Đối tượng giao lưu thường xuyên nhất (%) Bạn thân 94 Người quen biết trong thế giới ảo 37 Những người do bạn bè giới thiệu 37 Thành viên gia đình 30 Bạn bè đã mất liên lạc 28 Người ngoài thành phố/nước ngoài 26 Những người bạn chỉ gặp 1 hoặc 2 lần 19 Đồng nghiệp 18 Câu hỏi: Ai là người mà Anh/Chị thường xuyên tương tác trên mạng xã hội?? Base: Người dùng Internet 15-54 tuổi ở khu vực Nội thành của 4 TP chính có sử dụng Mạng xã hội trong 3 tháng qua Source: Yahoo!—Kantar Media Net Index Vietnam 2011 Sự suy giảm của mạng xã hội đã được nói đến nhiều ở các thị trư...
View Full Document

This note was uploaded on 06/23/2012 for the course ECON 2242 taught by Professor Bb during the Spring '11 term at Troy Montgomery.

Ask a homework question - tutors are online