{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

bao-cao-su-dung-internet-vn-2011-yahoo-111224025939-phpapp02-111224202645-phpapp01

Bao-cao-su-dung-internet-vn-2011-yahoo-111224025939-phpapp02-111224202645-phpapp01

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Net Index 2011 – Một số điểm nổi bật Vietnam No part of this document may be quoted, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the written permission of Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. and TNS Media Vietnam.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Năm 2009 dự án Yahoo!-Kantar Media Net Index được khởi xướng để nghiên cứu tìm hiểu người dùng Internet ở Việt Nam Dự án được tiếp tục thực hiện năm 2010 nhằm nghiên cứu những thay đổi về thói quen, sở thích và ưu tiên của người dùng Internet Năm 2011 dự án nghiên cứu tiếp tục được cải tiến nhằm phản ánh kịp thời toàn cảnh xã hội kỹ thuật số đang thay đổi nhanh chóng, trong khi vẫn duy trì các tiêu chí đo lường quan trọng để theo dõi & nghiên cứu những biến động theo thời gian. Tại Yahoo! & Kantar Media, chúng tôi tin rằng những hiểu biết thấu đáo dựa vào thực tế sẽ thúc đẩy hình thành quyết định! Dự án Yahoo!-Kantar Media Net Index 2011
Background image of page 2
Thiết kế nghiên cứu Phương pháp Phỏng vấn trực tiếp Phạm vi khảo sát Khu vực nội thành của 4 TP chính – Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM & Cần Thơ Đối tượng Nam & nữ 15-54 tuổi có sử dụng Internet trong vòng 1 tháng vừa qua Số lượng mẫu 1,500 Ph/pháp chọn mẫu Chọn mẫu xác suất qua nhiều giai đoạn Thời gian thực hiện Tháng 1- 2/2011
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Toàn cảnh biến động trong 12 tháng qua
Background image of page 4
TV NEWSPAPER MAGAZINE RADIO INTERNET CINEMA Tỷ lệ sử dụng Internet (hàng ngày) đã vượt qua tỷ lệ nghe đài và đọc báo in … 94 36 10 22 33 0 99 70 39 40 56 15 100 76 46 33 47 4 98.8 65.3 23.3 35.9 52.3 3.8 98 40 5 23 42 0 100 77 56 36 52 11 Yesterday Last week Last Month 2010 2011 % dân số Base: Dân số 15-54 tuổi ở khu vực nội thành của 4 TP chính Source: Kantar Media MHS 2009 Wave 2 , April 2011 dataset (Fieldwork Week 33 2011 – Week 4 2011)
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
52 59 49 50 38 56 65 50 57 36 4 THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐÀ NẴNG HCMC CẦN THƠ 2010 2011 Base: Dân số 15-54 tuổi ở khu vực Nội thành của 4 TP chính Source: Kantar Media MHS 2009 Wave 2 , April 2011 dataset (Fieldwork Week 33 2011 – Week 4 2011) Tỷ lệ dùng Internet ở các TP chính đều tăng … % dùng Internet trong tháng qua
Background image of page 6
Những hoạt động trong 3 tháng qua 2010 2011 Đọc tin tức trực tuyến 97 97 Truy cập trang chủ các Cổng internet 96 96 Sử dụng công cụ tìm kiếm (search engine) 95 96 Đọc tin tức giải trí/về các nhân vật nổi tiếng 79 80 Gửi tin nhắn qua Internet 77 73 Đọc tin tức thể thao 60 66 Tải xuống/tải lên các tập tin nhạc trực tuyến 64 61 Gửi/nhận email 63 60 Chơi game trực tuyến 50 57 Truy cập các trang mạng xã hội 41 55 Truy cập các trang diễn đàn/nhóm cộng động 51 40 Thu thập thông tin, giải trí và liên lạc với người
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 30

Bao-cao-su-dung-internet-vn-2011-yahoo-111224025939-phpapp02-111224202645-phpapp01

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online