bao-cao-su-dung-internet-vn-2011-yahoo-111224025939-phpapp02-111224202645-phpapp01

Bao-cao-su-dung-internet-vn-2011-yahoo-111224025939-phpapp02-111224202645-phpapp01

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Net Index 2011 – Một số điểm nổi bật Vietnam No part of this document may be quoted, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the written permission of Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. and TNS Media Vietnam.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Năm 2009 dự án Yahoo! - Kantar Media Net Index được khởi xướng để nghiên cứu tìm hiểu người dùng Internet ở Việt Nam Dự án được tiếp tục thực hiện năm 2010 nhằm nghiên cứu những thay đổi về thói quen, sở thích và ưu tiên của người dùng Internet Năm 2011 dự án nghiên cứu tiếp tục được cải tiến nhằm phản ánh kịp thời toàn cảnh xã hội kỹ thuật số đang thay đổi nhanh chóng, trong khi vẫn duy trì các tiêu chí đo lường quan trọng để theo dõi & nghiên cứu những biến động theo thời gian. Tại Yahoo ! & Kantar Media, chúng tôi tin rằng những hiểu biết thấu đáo dựa vào thực tế sẽ thúc đẩy hình thành quyết định! Dự án Yahoo! -Kantar Media Net Index 2011
Image of page 2