Sap2000 Introduction

Sap2000 Introduction - TMMOB NAAT MHENDSLER ODASI SAKARYA...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
01.07.2008 DR.MUSTAFA KUTAN İ S SLIDE 1 TMMOB TMMOB İ N Ş AAT M AAT M ÜHEND HEND İ SLER SLER İ ODASI ODASI SAKARYA Ş UBES İ SAP2000 v11.08 BA Ş LANGI LANGI Ç DÜZEY ZEY İ KURS PROGRAMI DERS 1: Statik Çözümleme Genel Bilgiler Yap ı Sistemlerinin İ dealle ş tirilmesi, Matematik Modelleme Sap2000 Grafik Arayüzü Haziran-Temmuz 2008 Adapazar ı 01.07.2008 DR. MUSTAFA KUTAN İ S SAÜ İ N Ş .MÜH. BÖLÜMÜ SLIDE 2 TASARIM SÜREC İ ± KONSEPT ± MATEMAT İ K MODELLEME ± ANAL İ Z–STAT İ K ve D İ NAM İ K ÇÖZÜMLEME ± TASARIM – KES İ T HESABI ± DETAYLANDIRMA ± Ç İ Z İ M ± METRAJ-MAL İ YET
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
01.07.2008 DR. MUSTAFA KUTAN İ S SAÜ İ N Ş .MÜH. BÖLÜMÜ SLIDE 3 SAP2000 PROGRAMI SAP (1969) Wilson, Edward L. SAP IV (1973) E.Wilson ve K.J. Bathe K.J. Bathe ADINA SAP80 (1983) E.Wilson ve Ashraf Habibullah SAP90 (1990) E.Wilson (Emekli) Developed the original three-dimensional earthquake analysis programs SAP, 1969, ETABS, 1973, SAP80 1980 and SAP90 1990. Developed the computer programs SMIS, 1963, and CAL, 1976, for the Computer Assisted Learning of static and earthquake analysis of structural systems. These programs have been used worldwide at over 100 Universities. Wilson, Edward L. DR. MUSTAFA KUTAN İ S SAÜ İ N Ş .MÜH. BÖLÜMÜ SLIDE 4 SAP2000 SAP2000 (1998) © Copyright Computers & Structures, Inc., http:// www.computersandstructures.com http://csiberkeley.com/ http://www.comp-engineering.com/
Background image of page 2
01.07.2008 DR. MUSTAFA KUTAN İ S SAÜ İ N Ş .MÜH. BÖLÜMÜ SLIDE 5 saat Boyutland ı rma (Betonarme’ hesaba k ı sa bir bak ı ş ) saat Program ç ı kt ı lar ı n ı n olu ş turulmas ı ve incelenmesi saat Yap ı Sistemlerinin Kapasitelerinin Belirlenmesi Statik İ tme-Push-Over Analizi saat Link Elemanlar ve Zaman Tan ı m Alan ı nda Hesap saat Spektral Analiz saat 2007 Türk Deprem Ş artnamesi’nde Deprem Hesap Yöntemleri saat Dinamik Analiz Genel Bilgiler Kütle merkezi, rijitlik merkezi, Kayma merkezi D İ NAM İ K ANAL İ Z Kiri ş -Çerçeve-Perde-Kafes, Dö ş eme saat Malzeme Özelliklerinin Tan ı t ı lmas ı Kesit Özelliklerinin Tan ı t ı lmas ı , Olu ş turulmas ı Yüklerin Tan ı t ı lmas ı , Yük Tipleri, Yük kombinasyonlar ı Statik Çözümleme; Sonuçlar ı n yorumlanmas ı saat Sistem Modelinin Olu ş turulmas ı , Grid, Joint, Constraint, Rijit Diyafram STAT İ K ANAL İ Z Kiri ş -Çerçeve-Perde-Kafes, Dö ş eme 1saat Sap2000 Grafik Arayüzü [Live] 2 saat Sonlu Elemanlar (Lokal, Global) Sap2000 Kabulleri [Basic_ppt; Sap2000_ppt] 2 saat Statik Çözümleme Genel Bilgiler Yap ı Sistemlerinin İ dealle ş tirilmesi, Matematik Modelleme [ introduction.ppt ] Süre (24 saat) Ba ş lang ı ç Düzeyi Konular DR. MUSTAFA KUTAN İ S SAÜ İ N Ş .MÜH. BÖLÜMÜ SLIDE 6 Ş ARTNAME - CODES Neden?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/29/2011 for the course CE 568 taught by Professor Dr.ahmettuken during the Spring '11 term at King Saud University.

Page1 / 21

Sap2000 Introduction - TMMOB NAAT MHENDSLER ODASI SAKARYA...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online