FF IX walkthrought - 01 . Zidane group together and discuss...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 01 . Zidane group together and discuss work _ nhm ca Zidane hp mt , bn cng vic: Cu chuyn c bt u trong cn phng ca chic tu bay , mt cu c ui i n v m ca cn phng . Trong cn phng , cu ta cm mt ngn nn , bn hy iu khin cu ta i ln pha trn v bn tri [ bn s thy du ( ! ) l k hiu my thng bo cho bn l st ch bn ng c item , tin , hay mt thng bo no ] c th ly c tin v bnh bm mu ( 1 Potion = 150 Hp ) . Ly xong ri th bn i ra gia phng , thp sng ci n trn bn th s c ting hi : ai ? [ y l lc bn t tn cho nhn vt nam chnh , mnh chn Zidane nha ] v cu ta tr li : ti y , Zidane . [ Zidane Tribal ] l cu b c ui . Cu ta mc b mu xanh , i giy v dao gm l v kh ca cu ta . Tng ai xa l , th ra l ting ca Cinna mt thnh vin trong bng trm cp hnh ngh ti thnh Lindblum nhng ang lm phi v ti Alexandria . V Zidane cng l thnh vin ca bng ny . Bng dng c mt ngi mang mt n u rng , tay cm ao xng vo tn cng nhm ca Zidane , trong trn u th bn s iu khin [ Zidane , Macus , Cinna v Blank ] tn cng k b n ny . Sau mt lc qun tho th ci mt n nt ra , l thnh vin cui cng ca nhm Tantalus m ta c bit v cng l trng nhm _ [ Baku ] . Sau khi than th v ci u b au ca mnh th ng gi c nhm vo phng bn k hoch bt cc cng cha thnh Alexandria , bn nn chn dng 2 v dng 1 l bt cc n vng Brahne . 02 . Tickets sheller in Alexandria Citadel _ ngi bn v trong thnh Alexandria : Sau mt on phim gii thiu vi cnh mt ch b c cp mt to , mu vng ngc nhn chic tu bay th cnh chuyn xung ng ph thnh Alexandria . Bn hy iu khin cu ta i ngc tr li tm vi ba l bi [ card ] , i tr ln th mt thng nhc s chy m vo bn . Sau bn c vic i khp ni trong thnh nh nhng cn nh , nhng bi c tm du [ ! ] biu tng ca item , tm kim chn ch ri th thnh nh nhng cn nh , nhng bi c tm du [ !...
View Full Document

Page1 / 67

FF IX walkthrought - 01 . Zidane group together and discuss...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online