FF IX walkthrought - 01 Zidane group together and discuss...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 01 . Zidane group together and discuss work _ nhóm của Zidane họp mặt , bàn công việc: Câu chuyện được bắt đầu trong căn phòng của chiếc tàu bay , một cậu có đuôi đi đến và mở cửa căn phòng . Trong căn phòng , cậu ta cầm một ngọn nến , bạn hãy điều khiển cậu ta đi lên phía trên và bên trái [ bạn sẽ thấy dấu ( ! ) đó là kí hiệu máy thông báo cho bạn là sát chỗ bạn đứng có item , tiền , hay một thông báo nào đó ] để có thể lấy được tiền và bình bơm máu ( 1 Potion = 150 Hp ) . Lấy xong rồi thì bạn đi ra giữa phòng , thắp sáng cái đèn trên bàn thì sẽ có tiếng hỏi : ai đó ? [ đây là lúc bạn đặt tên cho nhân vật nam chính , mình chọn Zidane nha ] và cậu ta trả lời : tôi đây , Zidane . [ Zidane Tribal ] là cậu bé có đuôi . Cậu ta mặc bộ đồ màu xanh , đi giày và dao găm là vũ khí của cậu ta . Tưởng ai xa lạ , thì ra đó là tiếng của Cinna một thành viên trong băng trộm cướp hành nghề tại thành Lindblum nhưng đang làm phi vụ tại Alexandria . Và Zidane cũng là thành viên của băng này . Bỗng dưng có một người mang mặt nạ đầu rồng , tay cầm đao xông vào tấn công nhóm của Zidane , trong trận đấu thì bạn sẽ điều khiển [ Zidane , Macus , Cinna và Blank ] để tấn công kẻ bí ẩn này . Sau một lúc quần thảo thì cái mặt nạ nứt ra , đó là thành viên cuối cùng của nhóm Tantalus mà ta được biết và cũng là trưởng nhóm _ [ Baku ] . Sau khi than thở về cái đầu bị đau của mình thì ông gọi cả nhóm vào phòng để bàn kế hoạch bắt cóc công chúa thành Alexandria , bạn nên chọn dòng 2 vì dòng 1 là bắt cóc nữ vương Brahne . 02 . Tickets sheller in Alexandria Citadel _ người bán vé trong thành Alexandria : Sau một đoạn phim giới thiệu với cảnh một chú bé có cặp mắt to , màu vàng ngước nhìn chiếc tàu bay thì cảnh chuyển xuống đường phố thành Alexandria . Bạn hãy điều khiển cậu ta đi ngược trở lại để tìm vài ba lá bài [ card ] , đi trờ lên thì một thằng nhóc sẽ chạy đâm vào bạn . Sau đó bạn cứ việc đi khắp nơi trong thành như những căn nhà , những bụi cỏ để tìm dấu [ ! ] biểu tượng của item , tìm kiếm chán chê rồi thì thành như những căn nhà , những bụi cỏ để tìm dấu [ !...
View Full Document

This note was uploaded on 07/28/2012 for the course MGT 4472 taught by Professor Vanchung during the Spring '12 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 67

FF IX walkthrought - 01 Zidane group together and discuss...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online