{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

dict1_ΛΕΞΙΚΟ

Poincare henri 1854 1922 poincare map di gramma point

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: polygon: is pleuro pol gwno. frequency polygon: pol gwno suqn thtac. geodesic polygon: gewdaisiak pol gwno. inscribed polygon: eggegramm no pol gwno. non-convex polygon: mh kurt pol gwno (sun. concave polygon). 251 Convex polygon Non-convex polygon rectilinear polygon: euj grammo pol gwno. regular polygon: kanonik omal pol gwno. Pol gwno tou opo ou lec oi pleur c qoun to dio m koc kai lec oi gwn ec e nai sec metax touc. similar polygons: moia pol gwna. spherical polygon: sfairik pol gwno. side of a polygon: pleur polug nou. star polygon: astr morfo asteroeid c pol gwno. vertex of a polygon: koruf polug nou. polygonal: polugwnik c. polygonal domain: polugwnik qwr o. polygonal numbers: polugwniko arijmo . polyharmonic: poluarmonik polyharmonic function: polyhedral: pol c. poluarmonik sun rthsh. edroc, poluedrik c. polyhedral angle: pol edrh poluedrik gwn a. polyhedral solids: pol edra s mata ( stere ). polyhedron (pl. polyhedrons or polyhedra): pol edro. arqim deia pol edra. Kurt hmikanonik pol edra. Anaf rontai kataqrhstik wc hmikanonik hmiomal pol edra (bl. semiregular polyhedra). Up rqoun sunolik 13 arqim deia pol edra. Ta 5 ex aut n e nai k loura platwnik pol edra. ' Alla 6 prok ptoun me apokop twn k lourwn platwnik n polu drwn kai e nai gnwst wc rombik arqim deia pol edra (rhombic Archimedean polyhedra). Ta up loipa d o, to kubookt edro (cuboctahedron) kai to eikosidwdek edro (icosidodecahedron), e nai ep shc k loura platwnik pol edra. compound polyhedra: s njeta pol edra. concave polyhedron: mh kurt pol edro (sun. non-convex polyhedron). convex polyhedron: kurt pol edro. dual polyhedra: du k pol edra (p.q. ex edro-okt edro, dwdek edro-eikos edro). edge of a polyhedron: akm polu drou. face of a polyhedron: par pleurh dra polu drou. Kepler-Poinsot polyhedra: pol edra twn Kepler kai Poinsot. Mh kurt kanonik pol edra (bl. regular polyhedra). Up rqoun sunolik t ssera t toia pol edra: tr a astr morfa dwdek edra kai na astr morfo eikos edro (bl. stellated polyhedron). Maz me ta p nte Platwnik pol edra e nai ta m na kanonik pol edra. non-convex polyhedron: mh kurt pol edro (sun. concave polyhedron). Platonic polyhedra: platwnik pol edra. Kurt kanonik pol edra. Anaf rontai kataqrhstik wc kanonik omal pol edra (bl. regular polyhedra). Up rqoun akrib c p nte platwnik pol edra: tetr edro, ex edro (k boc), okt edro, dwdek edro kai eikos edro. regular polyhedra: kanonik omal pol edra. Pol edra twn opo wn oi par pleurec drec e nai kanonik pol gwna diou t pou kai diou meg jouc. Ta kurt ex aut n kalo ntai platwnik pol edra (Platonic polyhedra) en ta mh kurt e nai gnwst wc pol edra twn Kepler kai Poinsot. rhombic Archimedean polyhedra: rombik arqim deia pol edra. Apokomm na apl arqim deia pol edra. semiregular polyhedra: hmikanonik hmiomal pol edra. Pol edra twn opo wn oi akm c e nai sec metax touc kai oi par pleurec drec e nai kanonik pol gwna toul qiston d o t pwn. Ta kurt ex aut n e nai gnwst wc arqim deia pol edra (Archimedean polyhedra) en ta mh kurt e nai astr - Archimedean polyhedra: 252 morfa ( aster morfa) pol edra (bl. stellated polyhedron). stellated polyhedron...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}