{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

dict1_ΛΕΞΙΚΟ

Jesh perpendicular axes theorem je rhma twn kaj

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tangent plane: efapt meno ep pedo. planet: plan thc. planetary: planhtik c. planimetric: embadometrik plasma: pl sma. plastic: plastik c. sewc. c. plastic deformation: plastik param rfwsh. plasticity: plastik thta. plate: pl ka, plak dio. at plate: ep pedh pl ka. Platonic: platwnik c, tou Pl twna. Platonic polyhedra: platwnik pol edra (bl. polyhedron). Platonic solids: platwnik s mata (sun. Platonic polyhedra). platy-: platu- (pr jema). platykurtosis: platuk rtwsh. platykurtic: plat kurtoc, platukurtwtik platykurtic distribution: plat c. kurth katanom , katanom platuk rtwshc. plausibility: to e logo. plausible: e logoc. plot: sqedi zw, kataskeu contour plot: di zw grafik par stash, sqedi gramma, grafik par stash. gramma iso y n. plus: sun. plus function: sun rthsh sun. plus sign: to sun, s mbolo thc pr sjeshc. pocket: tz ph. pocket test: s ntomoc legqoc. Poincare, Henri (1854-1922). Poincare map: di gramma point: shme o, upodiastol Poincare. . point collocation: shmeiak taxijes a taxin mhsh. point estimate: shmeiak ekt mhsh. point estimator: shmeiak ektim tria. Se merik bibl a, shmeioektim tria point set: shmeios nolo. point singularity: shmeiak anwmal a idiomorf a. point source: shmeiak phg . accumulation point: shme o susswre sewc oriak shme o (sun numo twn 248 shmeioektimht c. rwn limit point kai cluster point). accumulation point: shme o susswre sewc oriak shme o. bifurcation point: shme o diakl dwshc. boundary point: sunoriak shme o. branch point: shme o diaklad sewc. cluster point: shme o susswre sewc oriak shme o (sun numo twn rwn accumulation point kai limit point). coincident points: tautiz mena shme a. collinear points: suneujeiak shme a. collocation points: shme a taxijes ac taxin mhshc. conjugate points: suzug shme a. coplanar points: sunep peda shme a. critical point: kr simo shme o. cusp point: ox kro, shme o an kamyhc. cut o point: shme o apokop c. distinct points: diakekrim na shme a. end point: kro, akra o shme o. end points of an interval: kra diast matoc. equidistant points: isap qonta shme a. equilibrium point: shme o isorrop ac. exterior point: exwterik shme o. xed point: stajer shme o, ak nhth upodiastol . xed point theorem: je rhma stajero shme ou. xed-point variable: metablht ak nhthc upodiastol c. oating point: kinht upodiastol . oating-point variable: metablht kinht c upodiastol c. focal point: estiak shme o. in ection point: shme o kamp c. initial point: arqik shme o, arq (dian smatoc). interior point: eswterik shme o. invariant point: anallo wto amet blhto shme o. irregular singular point: ousi dec idi zon an malo shme o. isodynamic points: isodunamik shme a. limit point: oriak shme o shme o susswre sewc (sun numo twn rwn limit point kai accumulation point). nodal point: kombik shme o. ordinary point: omal shme o. parabolic point: parabolik shme o. pivot point: odhg shme o. planar point: ep pedo shme o. quantile point: posostia o shme o. reference point: shme o anafor c. regular singular point: s nhjec idi zon an malo shme o....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}