dict1_ΛΕΞΙΚΟ

Piecewise di erentiable tmhmatik paragwg simoc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: saddle point: sagmatik sagmoeid c samaroeid c shme o, shme o s lac. singular point: idi zon an malo shme o, anwmal a. stagnation point: shme o anakop c. stationary point: st simo shme o. terminal point: telik shme o, p rac (dian smatoc). triple point: tripl shme o. 249 turning point: shme o kamp c. pointed: shmeiak c. pointed ring: shmeiak c dakt lioc. pointed set: shmeiak s nolo. pointwise: shmeiak c, kat shme a. pointwise binary operation: shmeiak dimel c pr xh. pointwise convergence: shmeiak s gklish. pointwise convergent sequence: shmeiak c sugkl nousa akolouj a. pointwise product: shmeiak gin meno. pointwise sum: shmeiak jroisma. Poisson, (-). Poisson bracket: agk lh Poisson Poisson distribution: katanom (tou) Poisson Poisson equation: ex swsh (tou) Poisson Poisson integral: olokl rwma (tou) Poisson Poisson ratio: l goc (tou) Poisson Poisson summation formula: t poc jroishc tou Poisson hyper-Poisson distribution: uper-Poisson katanom . sub-Poisson distribution: upo-Poisson katanom . super-Poisson distribution: uper-Poisson katanom . poker: p ker. polar: polik c. polar angle: polik gwn a. polar axis: polik c xonac. polar coordinates: polik c suntetagm nec. polar distance: polik ap stash. polar equation: polik ex swsh. polar factorization: polik paragonopo hsh. polar form (of a complex number): polik morf (migadiko arijmo polar line: polik gramm . polar plane: polik ep pedo. polar tangent: polik efaptom nh. polar triangle: polik tr gwno. geodesic polar coordinates: gewdaisiak c polik c suntetagm nec. polaris: polik c ast r. polarity: polik thta. polarization: p lwsh. degree of polarization: bajm c pol sewc (optik ). state of polarization: kat stash pol sewc (optik ). polarized: polwm noc. polarized light: polwm no f c. linearly polarized light: grammik polwm no f c. 250 ). partially polarized light: merik c polwm no f plane polarized light: ep peda polwm no f c. polarizer: polwt pole: p loc. c. c. celestial pole: our nioc p loc. north pole: b reioc p loc. positive pole: jetik c p loc. simple pole: apl c p loc p loc pr south pole: n tioc p loc. polhode: polod a. polu-: polu- (pr jema). polychromatic: poluqrwmatik c. polychromatic light: poluqrwmatik polyconic: polukwnik polyconic projection: thc t xewc. fwc. c. polukwnik probol . polydisk: polud skoc. polygamma: polug mma. polygamma function: sun rthsh polug mma. polygon: pol gwno. polygon chain: polugwnik alus da. polygon of forces: pol gwno dun mewn. polygon of vectors: pol gwno dianusm twn. circumscribed polygon: perigegramm no pol gwno. closed polygon: kleist pol gwno. concave polygon: mh kurt pol gwno (sun. non-convex polygon). congruent polygons: sa pol gwna. constructible polygon: kataskeu simo pol gwno. convex polygon: kurt pol gwno. 'Ena pol gwno onom zetai kurt (convex), an to euj grammo tm ma pou sund ei d o opoiad pote eswterik shme a tou polug nou br sketai ol klhro sto eswterik tou. cumulative frequency polygon: pol gwno ajroistik c suqn thtac. equiangular polygon: isog nio pol gwno. equilateral...
View Full Document

This note was uploaded on 08/12/2012 for the course MATH 100 taught by Professor 100 during the Spring '12 term at ESADE.

Ask a homework question - tutors are online