{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

dict1_ΛΕΞΙΚΟ

Sub poisson distribution upo poisson katanom super

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: : astr morfo aster morfo pol edro (bl. truncated polyhedron: apokomm no k louro pol edro. vertex of a polyhedron: koruf polu drou. polynomial: polu stellated). numo, poluwnumik c. polynomial approximation: poluwnumik pros ggish. polynomial equation: poluwnumik ex swsh. polynomial function: poluwnumik sun rthsh. polynomial growth: poluwnumik a xhsh. polynomial ideal: poluwnumik ide dec. polynomial regression: poluwnumik palindr mhsh. algebraic polynomial: algebrik polu numo. biorthogonal polynomials: diorjog nia polu numa. characteristic polynomial: qarakthristik polu numo. collocation polynomial: polu numo taxijes ac taxin mhshc, sumptwtik polu numo. commuting polynomials: antimetajetik antimetaj sima polu numa. coprime polynomials: pr ta proc llhla polu numa. cubic polynomial: kubik tritob jmio polu numo. degree of a polynomial: bajm c poluwn mou. factorial polynomial: paragontik polu numo. hypergeometric polynomials: upergewmetrik polu numo. interpolation polynomial: polu numo parembol c, parembolik polu numo. irreducible polynomial: an gwgo polu numo. Laguerre polynomials: polu numa Laguerre. Legendre polynomials: polu numa Legendre. linear polynomial: grammik prwtob jmio polu numo. minimal polynomial: elaqistotik el qisto polu numo. minimax polynomial: polu numo elaqistomeg stou, polu numo minimax. minimum polynomial: el qisto polu numo. monic polynomial: monik polu numo. Se merik bibl a qrhsimopoio ntai ep shc oi polu numo kai (o atuq c) kanonikopoihm no polu numo. orthogonal polynomials: orjog nia polu numa. osculating polynomial: efapt meno polu numo. piecewise polynomials: kat tm mata polu numa, tmhmatik polu numa, splines. quadratic polynomial: tetragwnik deuterob jmio polu numo. stability polynomial: polu numo eust jeiac. ultraspherical polynomial: upersfairik polu numo. zero of a polynomial: r za poluwn mou. zonal polynomial: polu numo kat z nec, zwnik polu numo. polynomially: poluwnumik . polynomially balanced language: poluwnumik isorrophm nh gl ssa. polytomic: polutomik polytomic table: c. polutomik c p nakac. polytope: pol topo. polytropic: polutropik c. 253 roi enadik pop: ex gw (plhroforik ). population: plhjusm c. population size: m gejoc plhjusmo . binomial population: diwnumik c diwnumik katanemhm noc plhjusm nite population: peperasm noc plhjusm c. in nite population: peiroc plhjusm c. multinomial population: poluwnumik c plhjusm c. non-Normal population: mh Kanonik c plhjusm c. normal population: kanonik c kanonik katanemhm noc plhjusm c. stationary population: st simoc plhjusm c. pore: p roc. porosity: por dec. porous: por dhc. porous media: por dh m sa ulik . portrait: portr to, di phase portrait: gramma. fasik prortr to di gramma. pose: topojet , j tw, or zw. posed: topojethm noc, orism noc. ill posed problem: kak c asjen c topojethm no pr blhma. improperly posed problem: antikanonik orism no pr blhma. properly posed problem: kanonik orism no pr blhma. well posed problem: kal c topojethm no pr blhma. posedness: to topojethm no. ill-pos...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}