10 4 vn tc di trn bnh b dn v2 d 2 n2 610 4 t s truyn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ai • Vật liệu: Đai dẹt: Vải cao su, vải, da, len (Bảng 4.1 trang 125) Đai thang: vải cao su (Bảng 4.3 trang 128) • Chiều dài dây đai L của đai thang theo tiêu chuẩn trang 128 •Kết cấu bánh đai: Đai dẹt Đai thang 5 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 6 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 3. Thông số hình học Góc ôm trên bánh dẫn (rad) d 2 − d1 α1 = π − a Góc ôm trên bánh dẫn (độ) d 2 − d1 α1 = 180 − 57 a Chiều dài dây đai L L = 2a + π (d 2 + d1 ) 2 (d 2 − d1 ) + 2 4a Khoảng cách trục a π (d1 + d 2 ) ⎞ π (d1 + d 2 ) ⎞ ⎛ d − d1 ⎞ ⎛ ⎛ − 8⎜ 2 L− + ⎜L − ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ 2 2 ⎠ ⎝2⎠ ⎠ ⎝ ⎝ a= 4 2...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online