2 thit k ai thang thng s ban u cng sut p1 kw s vng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ϕ 0 - Khi 15 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 7. Tính bộ truyền đai 7.1 Dạng hỏng và chỉ tiêu tính • Trượt trơn do quá tải →tính đai theo khả năng kéo • Đứt đai do mõi → tính đai theo tuổi thọ 7.2 Tính đai theo khả năng kéo Điều kiện tránh trượt trơn Đai dẹt Ứng suất có ích σ t Hệ số tải trọng tính ϕ ≤ ϕ0 ≤ [σ t ] = [σ t ]0 C với C = Cr Cv C α C0 Bề rộng dây...
View Full Document

This note was uploaded on 09/02/2012 for the course B 145 taught by Professor Nhieu during the Spring '12 term at Ho Chi Minh City University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online