2 ng sut f0 0 a ng sut cng ban u ft f0 f1 2 t ng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2 7 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 4. Vận tốc và tỉ số truyền Vận tốc dài trên bánh dẫn v1 = π d1 n1 6.10 4 Vận tốc dài trên bánh bị dẫn v2 = π d 2 n2 6.10 4 Tỉ số truyền n1 d2 u= = n2 d1 (1 − ξ ) Nếu bỏ qua hiện tượng trượt n1 d 2 u= ≈ n 2 d1 8 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 5. Lực và ứng suất trong bộ truyền đai 5.1 Lực F0: lực căng ban đầu F1: lực trên nhánh căng F2: lực trên nhánh chùng Ft: lực vòng F0 = A.σ 0 Ft F1 = F0 + 2 Ft F2 = F0 − 2 2T1 Ft = d1 Fv: lực căng phụ do lực quán tính ly tâm Fv = q m v 2 9 Chi tiết máy TS Phan T...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online