21 18 chi tit my ts phan tn tng 19 chi tit my ts phan

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ình học: phụ thuộc hình dáng hình học mặt cắt dây đai. Đai dẹt không có trượt hinh học, đai thang có trượt hình học. Vì giá trị bé nên trong tính toán được bỏ qua. Trượt đàn hồi: do bản chất đàn hồi của vật liệu chế tạo dây đai. Vì giá trị không lớn ( thường từ 0.01 ~ 0.03) nên chấp nhận. Hậu quả là tỉ số truyền phụ thuộc tải trọng truyền. Trượt trơn: do bộ truyền bị quá tải. Bánh dẫn quay trong khi bánh bi dẫn dứng yên. Bộ truyền không làm việc được. Khi thiết...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online