{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ch04_Truyen_dong_dai - Chi tit my TS Phan Tn Tng Chng 4 B...

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Chi Chi ti ti ế t m á y TS Phan Phan T n T ù ng Ch ươ ng 4 B TRUY N Đ AI 1. Khái ni m chung Đ ai thang Đ ai r ă ng Đ ai d t Công d ng : b truy n đ ai truy n chuy n độ ng và mômen xo n gi a 2 tr c khá xa nhau Phân lo i theo v t li u ch ế t o dây đ ai : Đ ai v i cao su, đ ai v i, đ ai da, đ ai len Phân lo i theo hình dáng m t c t dây đ ai : đ ai d t, đ ai thang, đ ai tròn, đ ai l ượ c Phân lo i theo nguyên lý làm vi c: theo nguyên lý ma sát, theo nguyên lý ă n kh p ( đ ai r ă ng)
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Chi Chi ti ti ế t m á y TS Phan Phan T n T ù ng Ư u đ i m: Truy n chuy n độ ng cho 2 tr c xa nhau (<15m) Truy n độ ng êm nên phù h p v i v n t c cao Có tính gi m ch n Có kh n ă ng ng ă n ng a quá t i K ế t c u và v n hành đơ n gi n Nh ượ c đ i m: Kích th ướ c c ng k nh T s truy n không n đị nh L c tác độ ng lên tr c l n Tu i th th p Ngày nay đ ai thang s d ng ph bi ế n nh t do có h s ma sát qui đổ i l n
Image of page 2
3 Chi Chi ti ti ế t m á y TS Phan Phan T n T ù ng Các ki u truy n độ ng đ ai d t Truy n độ ng bình th ườ ng Truy n độ ng chéo Truy n độ ng n a chéo Truy n độ ng vuông góc
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon