Tnh b truyn ai 71 dng hng v ch tiu tnh trt trn do qu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: εE = δ d E vì d1 < d 2 nên σ F1 > σ F 2 11 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng Biểu đồ ứng suất của dây đai Nhận xét: • ứng suất trong dây đai thay đổi theo chu kỳ • σ max = σ 1 + σ F 1 + σ v • σ min = σ 2 + σ v 12 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 5.3 Lực tác động lên trục Lực tác động lên trục Fr ≈ 2 F0 sin α1 Trường hợp không có bộ phận căng đai 6. Đường cong trượt và hiệu suất 2 Fr ≈ 3F0 sin α1 2 6.1 Hiện tương trượt Các hiện tượng trượt trong bộ truyền đai Trượt h...
View Full Document

This note was uploaded on 09/02/2012 for the course B 145 taught by Professor Nhieu during the Spring '12 term at Ho Chi Minh City University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online