Tnh chnh xc u chi tit my ts phan tn tng 5 xc nh khong

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kế phải tránh trượt 13 trơn. Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 6.2 Đường cong trượt và hiệu suất Điều kiện thí nghiệm - Tỉ số truyền u = 1 - Vận tốc đai v = 10 m/s - Tải trọng tĩnh - Đặt nằm ngang v1 − v 2 ξ= % v1 Ft ϕ= 2 F0 Đặt Hệ số trượt Hệ số kéo Hiệu suất P2 η= P1 thông thường η = 0.95 ~ 0.96 14 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng Nhận xét: ϕ ≤ ϕ 0 chỉ có trượt đàn hồi - Khi ϕ 0 < ϕ < ϕ max có trượt đàn hồi và trượt trơn -Khi ϕ ≥ ϕ max trượt trơn toàn phần -Để tránh trượt trơn ϕ ≤...
View Full Document

This note was uploaded on 09/02/2012 for the course B 145 taught by Professor Nhieu during the Spring '12 term at Ho Chi Minh City University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online