Vt liu v kt cu ai vt liu ai dt vi cao su vi da len bng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g lên trục lớn • Tuổi thọ thấp Ngày nay đai thang sử dụng phổ biến nhất do có hệ số ma sát qui đổi lớn 2 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng Các kiểu truyền động đai dẹt • Truyền động bình thường • Truyền động chéo • Truyền động nữa chéo • Truyền động vuông góc 3 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng Các phương pháp căng đai Định kỳ điều chỉnh lực căng: dùng vít căng đai Tự động điều chỉnh lực căng: dùng lò xo 4 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 2. Vật liệu và kết cấu đ...
View Full Document

This note was uploaded on 09/02/2012 for the course B 145 taught by Professor Nhieu during the Spring '12 term at Ho Chi Minh City University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online