Ai dt khng c trt hinh hc ai thang c trt hnh hc v gi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n Tùng với α là góc trượt Công thức Euler F1 − Fv f 'α =e F2 − Fv Nếu bỏ qua lực căng phụ F1 f 'α =e F2 γ: góc chêm đai (≈ hệ số ma sát qui đổi đai dẹt ' f =f 400) Điều kiện tránh trượt trơn f f= ' α ≤ α1 Lực vòng Ft = 2( F0 − Fv ) đai thang sin Lực căng đai e f 'α −1 e f α +1 ' F0 = Ft (e f 'α + 1) 2(e f α − 1) ' γ 2 + Fv 10 Chi tiết máy TS Phan Tấn Tùng 5.2 Ứng suất F0 σ0 = A Ứng suất căng ban đầu Ft F0 + F1 2 = σ + σt Ứng suất trên nhánh căng = σ1 = 0 A A 2 Ft F0 − Ứng suất trên nhánh chùng F2 2 = σ − σt σ2 = = 0 A A 2 Ứng suất có ích Ft σt = A Fv = ρ v 2 .10 −6 Ứng suất căng phụ σ v = A Ứng suất uốn σ F =...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online